McGraw Fellowship iş žurnalistikasy üçin talyp haky

Möhleti
30.09.2022
Arza göýbermek

Nýu-Ýork şäher uniwersitetiniň žurnalistika mekdebiniň McGraw merkezi dünýä ykdysadyýetinde, maliýe we işewürlikde ýüze çykýan möhüm meseleleri beýan edendigi üçin tejribeli žurnalistlere ýylda iki gezek gyş we tomus talyp hakyny berýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin onlaýn formanyň üsti bilen 3 sahypadan ýokary bolmaýan teklibiňizi ibermeli. Teklipde haýsy materialy döretmegi meýilleşdirýändigiňizi, onuň täzeligini we möhümligini, onuň maliýe, ykdysady we işewürlik pudagyna nähili täsir etjekdigini görkezmeli. Şeýle hem, bu materialyň döretmegiň meýilleşdirilýän tertipnamasyny we neşir ediljek metbugatyny habar bermeli.

15 000 dollara çenli kömek puly berilýär.

Giriş möhleti – 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry

Dowamy: http://www.mcgrawcenter.org/the-harold-w-mcgraw-jr-business-journalism-fellowships/