Türkmen uniwersiteti halkara bäsleşigini yglan edýär

Möhleti
01.09.2022
Arza göýbermek

“Dialog parahatçylygyň kepili. Halkara gatnaşyklaryň täze pelsepesi ” Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan yglan edilen halkara bäsleşigiň mowzugydyr.

Bäsleşige Türkmenistan we GDA ýurtlarynyň uniwersitetleriniň talyplaryny, şeýle hem magistrlary, aspirantlary, ýaş mugallymlary we gözlegçilery çagyrýarlar.

Bäsdeşlik üçin teklip edilýän mowzuk boýunça ylmy makala taýýarlamaly. Bu eser aýratynlykda ýa-da türkmen, rus ýa-da iňlis dillerinde bilelikde ýazylyp bilner. Möhüm şertleriň biri, bäsdeşlige degişli iş mundane öň çap edilen bolmaly däldir. Ylmy makalanyň mazmuny Times New Roman şriftiniň ululygy 14 we setir aralygy 1.5 ulanyp, 5-10 sahypadan ybarat bolmaly.

Bäsleşigiň netijelerine esaslanyp, iň oňat 3 eser saýlanar. Guramaçylaryň bellemegine görä, ýeňijileri we baýrak alanlary şu ýylyň 1-nji oktýabrynda sylaglarlar we olaryň ylmy makalalary Türkmenistanyň Daşary syýasaty we diplomatiýasy žurnallarynda çap edilmegi maslahat berler.

Ylmy makalalary e-mail bilen iberip bilersiňiz: hgi.hgddek@online.tm

Tabşyryş möhleti: 1-nji sentýabr, 2022.

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/48469/turkmenskii-vuz-obyavil-mezhdunarodnyi-konkurs