Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasy

Möhleti
15.07.2022
Arza göýbermek

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy, ABŞ-nyň Nur-Soltandaky ilçihanasynyň sebitleýin iňlis bölümi 2022-nji ýylyň güýz paslynda boljak Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýändigini habar berdi. OPEN maksatnamasy ABŞ-nyň uniwersitetleri tarapyndan onlaýn kurslary döretmek we durmuşa geçirmek (CIOC), okyjylaryň höweslendirişini we gatnaşygyny höweslendirmek (FSME), iňlis dili okuw guraly hökmünde (EMI), TESOL usulyýeti, mugallymlar üçin hünärmen ösüş we tankydy pikirlenmäni birleşdirmek ýaly 8 hepdelik dowamly kurslaryny hödürleýär.

Kabul ederlik:

Dalaşgärler hünär derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýän we bilimlerini deň-duşlary bilen paýlaşmak isleýän ýokary höwesli mugallymlar, mugallymlaryň halypalary ýa-da ministrlik işgärleri bolmaly:

  • Gatnaşyjy ýurduň raýaty bolmaly we kursyň dowamynda ýurduňyzda ýaşamaly.
  • ABŞ-nyň goşa raýatlygy bolmaly däl.
  • ABŞ-nyň uniwersitet derejesinde akademiki işleri ýerine ýetirmeli (CEFR takmynan B2).
  • Hepdede azyndan 8-10 sagat okuwa bagyş etmeli;
  • Internete girýän enjamyňyz bolmaly (hepdede 4-5 gezek).
  • Iňlis tehniki adalgalaryna düşünmeli.
  • Ulanyjy ady we paroly döretmek, web sahypalaryna girmek üçin şahsyýet maglumatlaryny ulanmak, e-mail ulanmak, internet gözlemek we faýl ýüklemek ýaly elektron faýllara (meselem, PDF, MS Word, Excel) girmek we dolandyrmak boýunça esasy tehniki başarnyklara eýe bolmaly.
  • Onlaýn gepleşiklere gatnaşmaly we ýazuw meselelerini wagtynda tabşyrmak üçin iňlis dilinde gowy ýazmaly.

Haýsy OPEN kurslaryna ýazylmak isleýärsiňiz? ( Sizi gyzyklandyrýan 3 görnüşlerini 1 – 3 belläň). Bu kurslaryň her biri barada has giňişleýin maglumaty indiki web sahypada tapyp bilersiňiz: https://www.openenglishprograms.org/GOC_Information

Iňlis dili programmalary bölümi arzalary göni kabul etmeýär.

2022-nji ýylyň güýz paslynda başlajak kurslar üçin 15-nji iýula çenli arzaňyzy AshgabatEducation@state.gov boýunça iberiň. ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan okuwy tamamlanlaryň hemmesine şahadatnamalar we sanly nyşanlar berilýär.

Arza:

https://docs.google.com/document/d/1vHhcF1nQ3pXoh3L1qZclcJoMdDjXZlW5/edit?usp=sharing&ouid=101851957699641589977&rtpof=true&sd=true

Kursyň beýany: https://docs.google.com/document/d/1rx_GN9OwKdJwtchEBV2UWbF2yqW8eVcP/edit?usp=sharing&ouid=101851957699641589977&rtpof=true&sd=true

BELLIK: BU IŇLIS DILINI ÖWRENMEK ÜÇIN PROGRAMMA DÄL

Möhleti: 2022-nji ýylyň 15-nji iýuly

Şahsy maglumatlar:

ABŞ-nyň ilçihanasy, Aşgabat.

Köç. 9 1984 (öňki Puşkin köçesi)

Aşgabat, Türkmenistan 744000

Telefon: (+99312) 940045

Soraglaryňyzy indiki salgy boýunça iberip bilersiňiz sariyevma@state.gov

Çeşme: https://exchanges.state.gov/non-us/program/OPEN-Program