Ösýän ýurtlaryň raýatlary üçin DAAD talyp haky, 2022/2023

Möhleti
31.07.2022
Dereje
Arza göýbermek

Döwlet dolandyryşyna we jemgyýetçilik syýasatyna bagyşlanan magistr programmalary – DAAD Helmut-Schmidt-Programme Masters Scholarships for Public Policy and Good Governance ösýän ýurtlardan gelen talyplara jemgyýetçilik, syýasy, ykdysady ösüşi bilen gönüden-göni baglanyşykly dersler boýunça magistr derejesini almagy teklip edýär. Talyp hakynyň eýeleri Germaniýanyň uniwersitetleriniň birinde okarlar.

Okuw nemes ýa-da iňlis dilinde geçýär.

Talyp hakynyň mukdary:

 • Mugt okuw.
 • Talyp her aýda 850 € alar.
 • Tölegli lukmançylyk ätiýaçlandyryşy.
 • Ýol töleginiň çykdajylary.

Gerekli resminamalar:

– Ýer we senesiniň belligi bilen gol çekilen talyp haky anketasy.

– DAAD anketasy “Gözleg / okuw talyp hakyna arza” (jogaplaryňyzy kompýuter bilen ýazyň ýa-da okamagyň aňsatdygyna göz ýetiriň).

– Maksatnama gatnaşmak islemegiň akademiki, hünär we şahsy sebäpleriňiziň takyk beýany, şeýle hem magistr kurslaryny we ileri tutýan ugurlaryňyzy jikme-jik düşündirmek, iki sahypadan köp bolmaly däl bir höweslendiriş haty.

– Ters hronologiki tertipde CV (europass şablonyny ulanyň) okuw barada takyk maglumatdan we amaly iş tejribesinden ybarat bolmaly.

– Ýokary bilim diplomlarynyň nusgalary. Asyl nusgasy nemes ýa-da iňlis dilinde däl bolsa, tassyklanan terjimesini bermeli.

– Akademiki ýetişgenligi barada göçürmeler. Baha beriş ulgamynyň düşündirişini bermegiňiz hem möhümlidir.

– Islendik iş tejribesiniň, stajirowkanyň ýa-da hünär tejribesiniň ýazmaça tassyklamasy. Resmi hatda çap edilmeli, goly, berlen senesi we möhri bolmaly; we / ýa-da haýyr-sahawat ýa-da hökümete degişli bolmadyk guramalarda meýletin bolmak ýa-da işlemek ýaly jemgyýete haýsydyr bir syýasy işiň ýa-da hyzmatyň subutnamasy, mümkin bolsa resmi hatda, gol çekilen, senesi we möhüri bilen.

– Iň soňky dil şahadatnamalary (iňlis we / ýa-da nemes dilleri).

– Häzirki wagtda işleýän bolsaňyz, iş berijiňizden ýa-da uniwersitet professoryňyzdan gol çekilen, senesi we möhüri bilen ýazylan hödürleýiş haty.

Talyp hakyny almak üçin dalaşgär gönüden-göni saýlanan uniwersitetlere hem arzany tabşyrmalydyr (DAAD-a däl). Dalaşgärler DAAD Helmut-SchmidtProgramme (jemgyýetçilik syýasaty we netijeli dolandyryş boýunça magistr talyp haky) ýüz tutýandyklaryny görkezmeli.

8 uniwersitetiň hemmesine arzalar 1-nji iýundan 31-nji iýul aralygynda kabul edilýär.

Aşakdaky magistr kurslary Helmut-Schmidt maksatnamasynyň bir bölegi (Döwlet syýasaty we netijeli dolandyryş boýunça magistr talyp haky):

 

 1. Sosial gorag

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

(okuw dili: Iňlis dili, dowamlylygy: 4 semestr)

Garyşyk okuw düşünjesi:

1-nji semestr ýokary okuw jaýynda

2-nji semestr onlaýn, adatça Germaniýada

3-nji semestr, Germaniýada / talybyň ýurdunda / üçünji ýurtda amaly semestr

4-nji semestr onlaýn magistrlik dissertasiýasyny taýýarlamaga bagyşlanýar watanda / ösýän ýurtda

E-poçta: info@ma-socialprotection.de

 1. Ösüş we dolandyryş

University of Duisburg-Essen

(okuw dili: Iňlis dili, dowamlylygy: 2 semestr)

E-poçta: ma-devgov@uni-due.de

 1. Döwlet syýasaty

Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt

(okuw dili: Iňlis dili, dowamlylygy: 4 semestr)

Arzany onlaýn tabşyrmaly

E-poçta: admissions-mpp@uni-erfurt.de

 1. Parahatçylyk we dawa öwrenişi

University of Magdeburg

(okuw dili: Iňlis dili, dowamlylygy: 4 semestr)

E-poçta: pacs@ovgu.de

 

 1. Täjirçilige degişli däl guramada dolandyryş

Hochschule Osnabrück

(okuw dili: Nemes, dowamlylygy: 4 semestr)

E-poçta: ppgg@hs-osnabrueck.de

 1. Ösüş gözlegleri

University of Passau

(okuw dili: Iňlis dili, dowamlylygy: 4 semestr)

E-poçta: maglumat.ppgg@uni-passau.de

 

 1. Dolandyryş we jemgyýetçilik syýasaty

University of Passau

(okuw dili: Nemes we Iňlis, dowamlylygy: 4 semestr)

E-poçta: maglumat.ppgg@uni-passau.de

 1. Döwlet dolandyryşy

University of Potsdam

(okuw dili:  Iňlis dili, dowamlylygy: 2 semestr)

E-poçta: info@ppgg.mpm-potsdam.de

 

Doly maglumat: https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/ausschreibung_helmut-schmidt-programm_en.pdf

 

Arza: https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/antragsformular.pdf

Giriş möhleti: 2022-nji ýylyň 31-nji iýulyna çenli

Çeşme: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=78&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=public%20policy&page=1&detail=50026397