BAE-da Khalifa Uniwersiteti tarapyndan talyp haky 2023

Möhleti
23.10.2022
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Bakalawr, magistratura we doktorlyk programmalarynda okamak üçin Doly talyp hakyna arzalaryňyzy tabşyryp bilersiňiz. Bu talyp hakyna arzany tabşyrmak üçin giriş töleg ýok. Talyp haky hemme maliýe çykdajylary ödeýär. BAE-de beriljek talyp haky mugt okuw, lukmançylyk ätiýaçlandyryşy, halkara konferensiýalara gatnaşmak üçin goldaw we aýlyk stipendiýadan ybaratdyr. Mundan başga-da, institut BAE-de iň oňat uniwersitetleriň biri hökmünde tanalýar.

Khalifa uniwersiteti tehnologiýa, bilim we gözleg ugurlarynda giňden tanalýar.

Doly günlük okajak talyplar her semestrde 3-den 4-e çenli kursa ýazylan bolmaly (9-dan 12-e çenli kredit sagady ýa-da şoňa meňzeş), ýarym günlük okajak talyplar bolsa her semestrde iki kursa ýazylmaly (6 kredit sagady ýa-da şoňa meňzeş).

– Gündelik magistr programmasynyň dowamlylygy: 2 ýyl.

– Ýarym günlük okuw üçin magistr programmasynyň dowamlylygy: 3 ýyl.

– PhD programmasynyň dowamlylygy: 3 ýyldan 4 ýyla çenli.

 

Teklip edilýän ýerler:

Inženerlik mekdebi:

– Materiallar ylym we inženerçilik ugry boýunça magistr derejesi

– Himiýa inženerligi boýunça magistr derejesi

– Elektrik we kompýuter inženerligi boýunça magistr derejesi

– Maglumat howpsuzlygy boýunça magistr derejesi

– Mehaniki inženerligi  boýunça magistr derejesi

– Ýadro inženerligi  boýunça magistr derejesi

– Inženerçilik ulgamlary we dolandyryş boýunça magistr derejesi

– Nebit inženerligi boýunça magistr derejesi

– Kritiki infrastrukturanyň durnuklylygy boýunça magistr derejesi

– Suw serişdeleri we daşky gurşaw inženerligi  boýunça magistr derejesi

– Mehaniki inženerligi gözleginde magistr derejesi

– Saglyk, howpsuzlyk we daşky gurşaw inženerligi boýunça magistr derejesi

– Kompýuter we maglumat ylymlary boýunça magistr derejesi

 

Sungat we ylymlar mekdebi:

– Halkara we raýat howpsuzlygy boýunça magistr

– Amaly himiýa boýunça magistr derejesi

– Nebit Geoylymlary boýunça magistr derejesi

– Nebit Geoylymlarynyň doktory

Inženerlik boýunça PhD:

– Aerokosmiki inženerligi

– Biomedikal inženerligi

– Himiýa inženerligi

– Raýat infrastrukturasy we daşky gurşaw inženerligi

– Inženerlik ulgamlary we dolandyryş

– Materiallar ylym we inženerlik

– Mehaniki inženerligi

– Ýadro inženerligi

– Elektrik we kompýuter inženerligi

– Nebit inženerligi

– Robotika

– Köp ugurly inženerligi

Lukmançylyk we saglyk ylymlary mekdebi:

– Lukmançylyk ylymlarynyň doktory (MD)

Kabul ederlik:

Bakalawr derejesini almak üçin dalaşgärler:

– orta mekdebi tamamlamaly.

– iňlis dilini bilýändigi barada şahadatnamany (iBT TOEFL, IELTS ýa-da EmSAT) tabşyrmaly.

– giriş söhbetdeşligine gatnaşmaly.

Magistr derejesini almak üçin dalaşgärler:

– 4.0 şkalada iň az ortaça baha 3.0 bilen bakalawr derejesini tamamlamaly.

– Iňlis dilini bilýän şahadatnamasy bolmaly.

– azyndan 150 GRE bal.

– giriş söhbetdeşligine gatnaşmaly.

PhD dalaşgärleri:

– Talyplar degişli dersde 3.25 ortaça baha bilen magistr derejesini tamamlamaly.

– 500 bilen 1000 söz arasynda gözleg beýannamasyny ibermeli.

– Dalaşgärler giriş söhbetdeşliginden geçmeli.

 

Artykmaçlyklary:

– Giriş tölegi ýok

– Talyp haky doly okuw tölegini öz içine alýar.

– Saglyk ätiýaçlandyryşy.

– Uniwersitet talyplara halkara ylmy konferensiýalara gatnaşmaga goldaw berer.

– Aýlyk stipendiýa berler.

– Magistrlar üçin 4000 AED we aspirantlar üçin 8000 AED.

– Ýaşaýyş jaýy üpjün edilmeýär.

 

Gerekli resminamalar:

– CV

– Pasport

– Okuwdan baha tabeli

– Dereje diplomy

– Şahsy beýannama

– Pasport ölçegli surat

– Maksatnamanyň beýany

– Teklip haty (2)

– Gözleg beýany (PhD dalaşgärlerine degişli)

Arza bermek prosesi:

– Gyzyklanýan dalaşgärler Khalifa uniwersitetiniň talyp haklary üçin onlaýn arzany tabşyryp bilerler: https://admissions.ku.ac.ae/ug.

– Arza onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly. El bilen ýa-da poçta bilen ýüz tutmalar kabul edilmez.

– Dalaşgärler talyp haky anketasynda GRTA (graduate Research & Assistant Scholarship) saýlamaly.

Arzany nädip tabşyrmali:

Bakalawr derejesi: https://www.ku.ac.ae/undergraduate-admissions

Magistratura we aspiratura derejesi: https://admissions.ku.ac.ae/pg/Account/Login

Tabşyryş möhleti: 23 oktýabr, 2022.

Doly maglumat: https://www.ku.ac.ae/scholarships