Sahypa we sosial media hasaplary 2019-njy ýylda açylaly bäri, ýokary bilim almakda gyzyklanýan ýaşlaryň okyjylaryny kämilleşdirdi. 

Platformalarymyzyň üsti bilen türkmen ýaşlarynyň takmynan 10% –i bilen aragatnaşyk saklaýarys. Sosial media, e-mailSMS-lar we maslahat soramak arkaly biziň bilen aragatnaşyk saklaýarlar. 

Biz size býokary höwesli we gyzyklanýan tomaşaçylara ýetmäge kömek edip bileris. 

Biziň teklibimiz aşakdakylardan ybarat: 

  • Web sahypamyzda we sosial ulgamlardaky täzelikler bölüminde uniwersitetiňiziň / programmaňyzyň ýokary hilli beýany; 
  • Uçurymlaryňyzyň hekaýalaryny çap etmek; 
  • Elektron kampaniýalar; 
  • Gyzyklanýanlaryň haýyşy boýunça maslahatlar. 

Mundan başga-da maglumata we maslahatlara mugt elýeterliligi üpjün etmek möhümdirşonuň üçin mahabat arkaly berýän goldawyňyzmaksadymyzy dowam etdirmäge we okyjylarymyz bilen göni aragatnaşyk gurmaga kömek eder. 

Mahabat bermek isleseňiz, biz bilen info@okajak.com üsti bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.