Türkmenistanyň uniwersitetleri

Aşgabat şäherindäki çagalar we ýetginjekler köşgi okuwa kabul edip başlady

Aşgabat şäherindäki çagalar we ýetginjekler köşgi dürli ugurlar boýunça mugt okuwa çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” habar berdi. Bu ýyl 26 dürli kurslar işlär. Döredijilik ugurlarynda tans, teatr, halk gurallary, täsirli okamak, surat çekmek, binagärlik üçin kurslar bar. Çeper elli zenanlar üçin haly dokamak, milli nagyş, örme, biçmeklik we tikin kurslary bar. Bir dili […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanda çagalar üçin CODDY® halkara programmirleme mekdebi açyldy

CODDY® mekdebi – her bir programmanyň aýratyn we dünýäde meňzeşligi bolmadyk dürli okuw ugurlary bolan ilkinji çagalar programmirleme mekdeplerinden biridir. Mekdebiň maksady – 21-nji asyrda ýurda we dünýä iň gowy hyzmat etjek ylym we tehnologiýa pudagyndaky bilimleri ösdürmek, çagalara IT ugrynda zehinlerini ösdürmäge kömek etmek, şeýlelik bilen okyjylara gelejekde iş tapmaga ýa-da öz işini döretmäge […]
Başlaýan wagty

Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti 2021/2022 hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika). Fizika we (hünärler: fizika; astronomiya; radiofizika we elektronika). Informatika we tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary). Biologiya ylymlary (hünär: biologiýa). Himiya (hünär: himiýa) Yeri öwreniş ylymlary (hünärler: geografiýa; kartografiýa; meteorologiýa; ekologiýa). Psihologiýa ylymlary (hünär: psihologiýa). Taryh we arheologiýa (hünärler: taryh; arheologiýa). Filosofiýa, […]
Başlaýan wagty

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hukuk işi ( taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy). Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty). Sosiologiýa we sosial iş (taýýarlygyň ugry: sosiologiýa). Filosofiýa, etika we din öwreniş (taýýarlygyň ugry: filosofiýa). Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika). Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýeti; […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba Hojalyk Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: agronomçylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; gidromeliorasiýa; ýer gurluşygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak); miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini […]
Başlaýan wagty

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti 2021/2022- hünärmen maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa). Harby lukmançylyk (hünärler: bejeriş­öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi). Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri: Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa; stomatologiýa). Saglyk baradaky ylymlar we öňüni alyş lukmançylygy (hünärler: saglygy goraýyş-öňüni alyş işi; lukmançylyk-durmuş goragy işi, dikeldiş we sport […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy 2021/2022- hünärmen maksatnamasy

Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda): Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nakgaşçy­ lygy; teatr­bezeg nakgaşçylygy; stanok grafikasy; kitap grafikasy; heýkeltaraşlyk; dizaýn; keramika sungaty; zergärçilik sungaty; halyçylyk sungaty). Binagärlik (hünärler: binagärlik gurşawynyň dizaýny; binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi). Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda): Sungatyň şekillendiriş we amaly görnüşleri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; teatr­bezeg nakgaşçylygy; keramika sungaty; zergärçilik sungaty; […]
Başlaýan wagty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty 2021/2022 magistr maksatnamasy

Daşary ýurt dillerini okatmagyň usulyýeti. Psihologiýa­pedagogiki bilimi. Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Instituta ýokary bilimden pes bolmadyk binýat- da bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenilen nusgada rektoryň […]
Başlaýan wagty

Türkmenıstanyň Oguz han adyndaky Inžener-Tehnologıýalar Uniwersiteti 2021/2022- magistr maksatnamasy “Pedagogika bilimi (tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagyň usulyýeti)”

Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş söhbetdeşlikleriniň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 — 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza; bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa); ýokary […]
Başlaýan wagty