Türkmenistanyň uniwersitetleri

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýylyna okuwa kabul edýändigi barada habar berdi.

Türkmenistanyň Serhet instituty 2021/2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärlerden resminamalary kabul edip başlandygyny habar berýär. Bu barada “Daşoguz Habarlary” gazetinde habar berildi. Okuwa kabul ediljek dalaşgärleriň ýaş derejeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykda kesgitlenilýär:— orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen 24 ýaşa ýetmedik raýatlar;— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan raýatlar çagyryş boýunça harby […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň harby-deňiz instituty okuwa kabul etmegi açyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň harby-deňiz institutyna 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibini anyklady.  Bu bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi. Harby-deňiz institutynda okamaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän türkmenistanyň raýatlary, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: – orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa kabul ediş yglan edildi.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty 2021-2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleriň kabul edilişi açyk diýip yglan edildi. Içeri işler ministrliginiň instituty 26 ýaşyna ýetmedik ýigitleri harby gulluga indiki ugurlar boýunça okuwa çagyrýar: hukuk, ýörite edaralar, ýangyn-tehniki we içerki goşun bölümi. “Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä, dalaşgärleriň resminamalary institutyň okuw merkezinde kabul edilýär. Institutyň salgysy: Aşgabat şäheriniň 2052-nji […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Ýöriteleşdirilen Harby mekdeplerine okuwa kabul ediş başlady

Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi anyklandy. 2021-nji ýylda umumy orta mekdebiň 8-nji synpyny gutaran, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden taýdan sagdyn, harby hünäri öwrenmäge isleýän 14-15 ýaş aralygyndaky Türkmenistanyň raýatlary kabul edilýär. Okuw möhleti 4 ýyl. Gyzyklanýanlar, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 1-ne çenli ýaşaýan ýeri boýunça […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutyna okuwa kabul etmegiň tertibi anyklanyldy.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi anyklanyldy. Bu bildiriş “Türkmenistan” gazetinde çap edildi. Harby institutda okamaga isleg bildiren dalaşgärler bilen Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri boýunça giriş synaglary hem-de beden taýýarlygy (kadalary ýerine ýetirmek) boýunça goşmaça şertler kabul edilýär. […]
Başlaýan wagty

Türkmenistandaky dalaşgärler üçin 46 sany täze hünärler açyldy.

Türkmenistanda şu ýyl uniwersitetlere we hünärmen mekdeplerine girýänler üçin täze hünärler açyldy. Bu okuw ýylynda Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty aşakdaky täze hünärler boýunça sapak berer: bank işi we pul dolanyşygy; sanly ykdysadyýetde maliýe bazarlary we maliýe howpsuzlygy; söwda we logistika ulgamynda sanly tehnologiýalar; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (ykdysadyýetde we dolandyryşda); kompýuter ulgamynyň programma […]
Başlaýan wagty

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Magistratura

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň «Bilimi dolandyrmak» ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwyň möhleti 2 ýyl. Okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Magistratura ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolanlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 […]
Başlaýan wagty

Halkara nebit we gaz uniwersiteti. Magistratura

Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Nebitgaz işi taýýarlygynyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Magistratura ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolanlar söhbetdeşlikleriň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul […]
Başlaýan wagty

«Türkmenhowaýollary» Agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi

«Türkmenhowaýollary» Agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Ýangyna garşy goragyň guralyşy we tehnikasy. 2. Awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek. 3. Awiasiýada gatnawy guraýyş. 4. Howa ulaglarynyň hereketini dolandyrmak. 5. Ýerüsti ulag-tehnologik serişdeler. 6. Dolandyrmagyň awtomatiki ulgamlary. Mekdebe saglyk ýagdaýy «Türkmenhowaýollary» agentliginiň lukmançylyk merkeziniň talaplaryna gabat […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener­tehnologiýalar uniwersiteti. Magistratura.

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2020/2021-nji okuw ýyly üçin Hünär bilimi (Inženerçilik we tehniki dersleri okatmagyň usulyýeti) taýýarlygynyň ugry boýunça magistratura kabul edýändigini yglan edýär: Magistraturada okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar. Magistratura ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolanlar söhbetdeşlikleriň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 […]
Başlaýan wagty