Türkmenistanyň uniwersitetleri

Türkmen Döwlet bedenterbiýe we sport instituty “Açyk gapylar” gününi geçirer

2022-nji ýylyň 13-nji maýynda sagat 15: 00-da Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “Açyk gapylar” güni geçiriler. «Açyk gapylar» günlerinde ýaşlara institutda bilim özgertmeleriniň durmuşa geçirilişi, bilim, bedenterbiýe we sport ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilýän sepgitler, taýýarlanylýan hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, medeni-köpçülik işleri, talyplaryň ýaşaýyş we durmuş şertleri barada giňişleýin gürrüň berler. Salgy: ş. Aşgabat, […]
Başlaýan wagty

Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde şu ýylyň 14-nji, 21-nji we 28-nji maýynda «Açyk gapylar» günleri geçiriler. «Açyk gapylar» gününe Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlary, şeýle hem önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar we bu orta hünär okuw mekdebinde okamaga isleg bildirýän beýleki ýaşlar gatnaşyp bilerler. Ýaşlar «Açyk gapylar» gününde Mary nebitgaz orta hünär okuw […]
Başlaýan wagty

“Açyk gapylar güni”: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2022-2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary uniwersitet bilen tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Açyk gapylar güni uniwersitetde we onuň Balkanabat bölüminde şu ýylyň 6-7-nji maýynda sagat 15:00-da başlanýar. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 8-nji jaýy. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-13-05, 39-13-18. Uniwersitetiň Balkanabat bölüminiň […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanyñ Döwlet Energetika institutynda “Açyk gapylar” güni geçiriler

23-nji aprelde we 14-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet Energetika instituty 2022-23-nji ýyllarda “Açyk gapylar” güni geçirer. Çäre sagat 15: 00-da başlar. Salgy: Mary, köç. Baýram Han 62, “Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä. Uniwersitet ýokary bilim bilen gyzyklanýan hemme adamlary “Açyk gapylar” gününe çagyrýar, esasanam orta mekdebiň uçurymlary, harby gulluga çagyrylanlar we işçiler. Çäräniň dowamynda bilim we usulyýet […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanda kliniki ordinatorlygyna kabul edilmegi yglan edildi

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagaty Ministrlikleri kliniki ordinatorlygyna kabul ediljekdigini habar berdiler. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylymy kliniki merkezi, Onkologiýa ylmy we kliniki merkezi we Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi bolan Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti tarapyndan ordinatorlyga kabul edilmegi yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji […]
Başlaýan wagty

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk Uniwersitety Açyk gapylar gününe çagyrýar

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk Uniwersitety Aşgabatdan, Ahal we Balkan welaýatlardan gelýän ýaş nesili Açyk gapylar gününe çagyrýar. Geljekki dalaşgärlere uniwersitetiň işi, hünärleri, talyplaryň jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada maglumat berler, giriş üçin zerur resminamalar barada maglumat berler. Çäreleriň 16-njy aprelde we 14-nji maýda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Uniwersitetiň salgysy: Aşgabat, köçe 2009 (Görogly), 143. Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/45398/turkmenskii-selskohozyaistvennyi-universitet-priglashaet-na-dni-otkrytyh-dverei
Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty ýurduň içeri işler edaralary üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna içeri işler edaralarynyň işgärlerine bildirilýän talaplara doly gabat gelýän, orta we orta hünär bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli 26 […]
Başlaýan wagty

Serhet Instituty okuwa kabul edýär :2022/2023-nji okuw ýyly

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyna okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandygyny habar berýäris. Okuwa öwrenilýän dalaşgärleriň ýaş dere-jeleri şu aşakda görkezilen tertibe laýyklykdakesgitlenilýär: —orta bilimli, çagyryşboýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin ýagdaýdagirmäge isleg bildirip arza ýazan raýatlaryň 24 ýaşy dolýança; —Türkmenistanyň Goranmak […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanda talyplaryň arasynda iň gowy makala boýunça olimpiada geçiriler

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersiteti we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldawy bilen, Türkmenistanyň bitaraplygy barada iňlis dilinde iň oňat makala boýunça talyplaryň arasynda bäsleşik geçiriler. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” habar berdi. Milli uniwersitetleriň talyplary 20-nji noýabrdan 5-nji dekabr aralygynda geçiriljek Olimpiada gatnaşmaga çagyrylýar. Emin agzalary iki kategoriýada baha bererler: Žurnalistika talyplarynyň makalalary Beýleki ugurlaryň […]
Başlaýan wagty

Türkmenistanda talyplarynyň arasynda ders bäsleşikleri geçiriler

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ders bäsleşikler geçirilýär. Birnäçe dersler boýunça olimpiadalar Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnalýar. Bäsleşigiň resmi dili iňlis we türkmen dilleri bolar. Uniwersitetleriň her biri, olimpiada gatnaşjak birnäçe talyby hödürläp biler. Dalaşgärleriň sanynda belli bir çäklendirme ýok. Ýokary okuw […]
Başlaýan wagty