Dürli Mümkinçilikler

Peter Drucker Challenge halkara düzme bäsleşigi

Esasy baýrak: 1500 €, Wenadaky Peter Drucker forumyna gatnaşmak (2021-nji ýylyň 17-18-nji noýabry) Halkara Peter Drucker Challenge – Peter Drucker pelsepesini ýaş nesilleriň aňynda saklamagy maksat edinýän özboluşly bäsdeşlikdir. 2021-nji ýyldaky bäsleşigiň mowzugy “Krizis dolandyryjydan näme talap edýär?” Gatnaşanlaryň ýaşy – 18-35 ýaş aralygy, düzmäniň dili iňlis dilidir. Düzme talaplary: Talyp ýa-da hünärmen hökmünde gatnaşmak […]
English
Möhleti
07.06.2021

IV-Young Professional Fellowship-Özbegistan 2021

Young Professional Fellowship-Özbegistan 2021 maksatnamasy 16 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky ýaşlar üçin niýetlenendir. Bu maksatnama, medeniýetler arasyndaky alyş-çalyş, gözleg, liderlik häsiýetleri ösdürmek we ýaşlary güýçlendirmek meselesine gönükdirilendir. Young Professional Fellowship maksatnamasy Türkiýede we Maldiw adalarynda uly üstünlikler gazandy we dünýädäki ýaş liderler üçin maksatnamalary hödürlemegini dowam etdirýär. 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 1-den 4-ne çenli Özbegistanda […]
Möhleti
28.05.2021

EWC 2021 üçin arza tabşyryş açyk diýip yglan edildi.

Entrepreneurship World Cup – telekeçilik dünýä çempionaty üçin  arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz. Bu maksatnama dünýä arenasynda çykyş etmek  we 1 million dollara çenli baýraklary, şeýle hem goşmaça maýa goýum mümkinçilikleri we goşmaça 750,000 dollar arzanladyş we sylag üçin bäsleşmek mümkinçiligini hödürleýär. Milli sahna iýun aýynyň ahyryna çenli dowam eder. Noýabr aýynda milli ýaryşlaryň ýeňijileri bütindünýä finala […]
Möhleti
31.05.2021

2021-nji ýylda ABŞ-da “Atlas Corps” tejribe mümkinçiligi.

“Atlas Corps” 12-18 aý dowamlylygy bolan daşary ýurt raýatlary üçin maliýeleşdirilýän tejribe hödürleýär. Bu maksatnama missiýany öňe sürmek we halkara parahatçylyga goşant goşmak, şeýle hem dünýädäki dürli sosial meseleler bilen tanyşmak üçin niýetlenendir. Bu maksatnama hem ýerli hem-de onlaýn ABŞ-da geçiriler. Ugurlar: işewürligi ösdürmek, maglumatlary derňemek, inženerlik we marketing. Kriteriýalar: Daşary ýurt raýatlary; 23 ýaşdan […]
English
Möhleti
16.05.2021

“IvyPanda” atly düzme bäsleşigi

“IvyPanda.com” her ýyl orta mekdep, kollej we uniwersitet okuwçylar we talyplar üçin düzme ýazmak endiklerini ýokarlandyrmak we pul baýraklaryny gazanmak üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär. Bäsleşikde 1-nji ýer gazanan ýeňiji 1000 $ baýragyny alar, 2-nji ýer gazanan 500 $ baýragyny alar. Düzmäniň mowzuklary: – The Impact of COVID-19 on Education – Socializing Safely During the Pandemic […]
English
Möhleti
31.05.2021

Italiýada BMG-de tölegli tejribe

Food and Agriculture Organization (FAO) bütindünýä açlyga garşy göreşýär we Rimdäki ştab-kwartirasynda tejribeçileri gözleýär. Tejribeçileriň wezipeleri isleglere we başarnyklara görä dürli taslamalarda kömek etmekden ybarat bolar. Mundan başga-da, gatnaşyjylar durnukly ösüş pikirlerini goldamaga goşant goşarlar. 21-30 ýaş aralygynda bolýan talyplara garaşýarlar. Iňlis dilini ýokary derejede bilmek zeryrdyr, şeýle-de hem goşmaça diller bilmek artykmaçlyk bolar. Bu […]
Möhleti
09.08.2021

McDonald Fellowship baýragy

“ McDonald Fellowship ” dünýäniň dürli künjeginden gelen zehinli magistratura we PhD talyplary üçin iki ýyllyk gözleg programmasydyr. 2021-nji ýylda onlaýn okuw maksatnamalary, şeýle hem başga bir ýurtda gözleg geçirmek üçin talyp haky berilýär. Baýragy berlenden soň, dalaşgärleriň pes we orta girdejili ýurtlarda gözleg we / ýa-da näsaglara ideg etmeklerini dowam etdirmek üçin tejribelerinden peýdalanmagyna […]
Möhleti
30.06.2021

«Green Talents Forum 2021» gatnaşmak üçin arzalary kabul etmek başlandy

Germaniýanyň Federal Bilim we gözleg ministrligi (BMBF) her ýyl durnukly ösüş üçin innowasiýa daşky gurşaw ideýalarynyň halkara alyş-çalşyny ýeňilleşdirmek üçin durnukly ösüşde ýokary mümkinçilikler üçin «Green Talents» halkara forumyny gurnaýar. Arzalar magistrlardan, aspirantlardan we doktor derejeli talyplardan, şeýle-de hem üç ýyllyk iş tejribesi bolan (ylmy dereje almak ugrundaky hünär tejribesini hasaba almazdan) ýaş hünärmenlerden kabul […]
Möhleti
19.05.2021

NASA tarapyndan halkara wideo bäsleşigi – CineSpace

“CineSpace”– dünýäniň dürli künjeginden gelen kinorežissýorlara NASA-nyň suratlary we şekilleri esasynda eserlerini paýlaşmaga mümkinçilik berýän gysga film bäsleşigi. Ýeňijiler we finalçylar 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Houston Cinema Arts Festival festiwalinde yglan ediler. Baýraklar: Gran Pri: 10,000 $ Ikinji baýrak – 5000 $ Üçünji baýrak – 3000 $ Iň oňat innowasiýa işi – 4000 $ «Луна, […]
Möhleti
14.07.2021

2021-nji ýylyň halkara Ženewa bäsleşigi

Geneva Challenge – bütin dünýä boýunça  uniwersitetleriň uçurymlarynyň arasynda geçirilýän ählumumy meseleleriň krizis dolandyryşyna täze çemeleşmeleri kesgitlemäge gönükdirilen bäsleşikdir. Bäsleşik, degişli ugurlary seljermäge, oňyn üýtgeşmelere sebäp bolup biljek innowasion pikirleri öňe sürmäge gönükdirilendir. Toparlar azyndan iki dürli ugurda, magistr derejesinde okaýan 3-5 sany talyplardan ybarat bolmaly. Teklipler teoretiki taýdan esaslandyrylmaly we derwaýys jemgyýetçilik, syýasy ýa-da […]
Möhleti
18.04.2021