Dürli Mümkinçilikler

Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti dalaşgärler üçin maglumat ýygnaklaryny geçirýär!

Gadyrly dalaşgärler! Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti sizi daşary ýurt raýatlaryna berilýän bilim mümkinçilikleri barada we 2021-nji ýylda okuwa girmägiň aýratynlyklary barada has köp maglumat berýän Maglumat ýygnaklarynyň toplumyna çagyrýar. “Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň daşary ýurtly dalaşgärleri bilen maglumat ýygnaklary” rus, iňlis, hytaý, ispan we arap dillerinde geçiriler. Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetinde okamagyň artykmaçlyklary, bilim maksatnamalarynyň aýratynlyklary (bakalawr, hünär, […]
Möhleti

SPbU-nyň bilim maksatnamalary bilen onlaýn tanyşdyrma bakalawr/hünärmen

Özüňizi gyzyklandyrýan programma hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, ine, SPbGU-dan onlaýn çykyşlaryň tertibi. Programmanyň ady Senesi Wagt Baglanyşyk SPbU-nyň Ýokary dolandyryş mekdebiniňbakalawr maksatnamalaryň açyk gapylar güni(Dolandyryş, Halkara dolandyryş) 20.03.2021 12:00 Ссылка Döwlet we şäher häkimligi 20.03.2021 12:00 Ссылка Syýahatçylyk çärelerini guramak(hytaý dilini öwrenmek bilen) 12.04.2021 17:00 Ссылка Hukuk (hytaý dilini we kanunyny çuňňur öwrenmegi bilen) […]
Möhleti

Talyplar we ýaş hünärmenler üçin Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň açyk halkara olimpiadasy “Petropolitan Science (Re)Search”

PS(R)S näme? Petropolitan Science (Re)Search , talyplar we ýaş hünärmenler üçin Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň açyk halkara olimpiadasydyr. Intellektual ýaryşlar 17 ugurlar (jemgyýetçilik ylymlary, sungat, lingwistika, halkara gatnaşyklary, matematika, fizika, himiýa we ş.m.) boýunça geçirilýär. Olimpiadada çäksiz ugurlary saýlap  bilersiňiz! Kim üçin döredildi? Bakalawr, magistr ýa-da ýokary okuw jaýlarynyň uçurymlary. Gatnaşmak mugt. Näme üçin gatnaşmaly? Olimpiada zehinli […]
Möhleti
01.03.2021

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň bakalawr derejesiniň maksatnamalary boýunça açyk gapylar güni.

Wagty: 2021-nji ýylyň mart aýynyň 20-i, 12:00 (Moskwa wagty boýunça); Nirede: onlaýn; Dili: Rus; Kim üçin: dalaşgärler we ene-atalary; Çäre barada: 20-nji martda sagat 12: 00-da onlaýn formatda geçiriljek bakalawr programmalary üçin Açyk gapylar günine gatnaşmaga çagyrylýar. Gatnaşyjylar bakalawr programmasyna giriş we okuw boýunça maslahatlar alarlar. Şeýle hem dalaşgärler soraglara hakyky wagtda jogap alyp bilerler: […]
Russian
Möhleti
20.03.2021

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň talyby bolmak üçin näme etmeli? 27-nji fewralda dalaşgärleriň soraglaryna onlaýn jogap beriler.

27-nji fewralda Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetine dalaşgärler üçin onlaýn çäre geçiriler. 12: 00-da başlaýar. (Moskwa wagty boýunça) Çärä goşulmak üçin hasaba alynmaly. https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=318 Çykyş etçekler okuwyň peýdalary, kabul ediş tertibi barada aýdyp bererler, bilim programmalarynyň ähli derejeleri barada degişli maglumatlary paýlaşarlar we diňleýjileriň soraglaryna jogap bererler. Gatnaşýanlar peýdaly materiallary özbaşdak öwrenip bilerler: bilim maksatnamalarynyň katalogy; kabul […]
Möhleti
27.02.2021

FLEX 2021

FLEX maksatnamasynyň wirtual bäsleşigi aşakdaky talaplara laýyk gelýän ähli ýokary synp mekdep okuwçylary üçin açykdyr: 2003-nji ýylyň mart aýynyň 15-den 2005-nji ýylyň maý aýynyň 31-i aralygynda Bellik: 11-nji synpda okaýan, harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler; Soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk; Iňlis dilini gowy bilýän; Häzirki wagtda mekdep okuwçysy bolup, oňat we göreldeli bahalara okaýan; […]
Möhleti

Türkmenistandaky Ýaponiýanyň Ilçihanasy JLPT synagyny tabşyrmaga çagyrýar.

Türkmenistandaky Ýaponiýanyň Ilçihanasy Ýapon dili boýunça (Japanese Language Proficiency Test – JLPT) bilim derejesi synagyny iýul we dekabr aýlarynda geçiriljekdigini habar berdi. Ilçihana Türkmenistanyň raýatlaryna ýüzlenip, arzalary tabşyrmaga çagyrýar. JLPT Ýaponiýada we daşary ýurtlarda ýapon dilinde gürlemeýänler üçin ýapon dilini bilmek we barlamak üçin geçirilen iň uly synagdyr. JLPT synagy ilkinji gezek 2020-nji ýylyň dekabr […]
Möhleti

Rus we iňlis dillerinde akademiki ýazuw kursy

Ylym dünýäsinde ýazuw aragatnaşyk alym hökmünde üstünlikli gözleg kärini gurmak üçin iň güýçli gurallaryň biridir. Bu kurs magistr derejesiniň talyplaryna kömek eder. rus we iňlis dillerinde ylmy stiliniň grammatiki gurluşlaryny dogry ulanmak ussatlygyny döretmek; rus we iňlis dillerinde düşündirişler, tezisler, ylmy makalalar ýazmagyň usulyny özleşdirmek. Sene: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den – iýun aýynyň 30-na […]
Möhleti
15.02.2021

Akademiki rus dili ýazuwy

Bu kurs rus dilinde häzirki zaman ylmy işlerine bagyşlanýar. Ara alyp maslahatlaşmagyň temasy ylmy stiliň we ylmy žanrlaryň umumy meseleleri, neşir infrastrukturasyny guramagyň esasy ýörelgeleridir. Ähli soraglar, belli bir işleri ýerine ýetirmek arkaly alnan bilimleri birleşdirmäge mümkinçilik berýän amaly tekizlikde seredilýär. Sene: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den – iýun aýynyň 30-na çenli. Bu kurs durmuşyny […]
Möhleti
15.02.2021

Rus dilini daşary ýurt dili hökmünde öwredýän kurs (ylmy sözleýiş usuly)

Bu kurs, ylmy we tehniki tekstleri taýýarlamakda grammatiki gurluşlarynyň ulanylyş endiklerini emele getirýär, rus diliniň esasy grammatikasyny giňeldýär, hünär aragatnaşyk endiklerini ösdürýär. Sene: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den- iýun aýynyň 30-na çenli. Kurs sözleýişiň ylmy usulynyň esasy grammatiki gurluşlaryny hususan-da, tehniki substiliniň gurluşlaryny öwrenmäge bagyşlanýar. Okuwyň esasy maksady, daşary ýurtly talyplarda fiziki we tehniki ugry […]
Möhleti
15.02.2021