Dürli Mümkinçilikler

Halkara Festiwala gatnaşmak mümkinçiligi

Bäsleşigiň guramaçylary: Gazagystanyň ÝUNESKO klublarynyň milli federasiýasy Ýewraziýa topary (ERG kompaniýasy) we ExxonMobil Gazagystan Inc. bilen bilelikde. Goldawlary bilen: Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet we Sport ministrligi, Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrligi, Gazagystan Respublikasynyň ÝUNESKO we ISESKO boýunça Milli Komissiýasy, Almatydaky ESUNESKO Klaster Ofisi, Diplomatik Festiwalyň Gazagystanda gatnaşýan ýurtlarynyň wekilleri we beýleki hyzmatdaşlar. Maksady: “The Planet of […]
Möhleti
28.05.2022

Peter Drucker Challenge 2022 halkara düzme bäsleşigi

Düzme bäsleşigi, 18-35 ýaş aralygyndaky talyplar we hünärmenler üçin Peter Drucker Society Europe tarapyndan gurnalýar. Talaplar: – 18-35 ýaş aralygy; – 2010-njy ýyldan bäri bu bäsleşikde iň gowy 10-luga saýlanan bolsaňyz, bäsleşige gatnaşyp bilmersiňiz. Emma, eger-de 18 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky ýaş talaplaryna, hem-de aşakdaky talaplara laýyk gelseňiz, 2022-nji ýyldaky bäsleşige gatnaşyp bilersiňiz: > (arzaňyza […]
Möhleti
31.05.2022

“Green talents” halkara ýaşlar forumy we tejribe

Green talents forumy oktýabr aýynda onlaýn ýagdaýda geçiriler. Forumyň maksady, ýaş zehinli talyplara we gözlegçilere “ýaşyl” innowasiýa pudagynda pikir alyşmak üçin durnukly ösüş ugrundaky gözlegçileri bermekden ybarat. Forumy tamamlandan soň, iň üstünlikli gatnaşyjylar üç aýlyk tölegli tejribe üçin Germaniýada bir gurama saýlap bilerler. Esasy talaplar: Saýlan hünäri boýunça iş tejribesi bolan magistr, aspirantura we doktor […]
English
Möhleti
24.05.2022

Merkezi Aziýada Tumaris.Hack hakatonyna gatnaşmak üçin mümkinçilik

21-nji aprelde Tumaris.Hack gatnaşmak üçin Özbegistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan we Türkmenistandan bolan ýaş zenanlardan arzalary kabul edip başladylar. “Tumaris.Hack” onlaýn bäsleşik bolup, 2 günüň içinde hünärmenleriň goldawy bilen sosial we ykdysady meseleleri çözýän önümleriň prototipleri döredilýär. Hakaton 4 ugurda geçiriler: FinTech E-commerce DeepTech Wonder Women Arzalar topar (3 adama çenli) we özbaşdak şekilde kabul ediler. […]
Möhleti
23.05.2022

“Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasy, 2023-2024-nji okuw ýyly üçin

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy 2023-2024-nji okuw ýyly üçin “Hýübert Hamfri adyndaky stipendiýa” maksatnamasyna açyk bäsleşik yglan edýär. Bu maksatnama jemgyýetçilik pudagynda üstünlikli işläp ýören orta derejeli hünärmenlere alymlyk derejesini hödürlemezden, 10 aýyň dowamynda ABŞ-da okuw we hunär işini aşakda görkezilen ugurlar boýunça ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär: Durnukly ösüş Tebigy baýlyklar/Daşky gurşaw syýasaty/Klimatyň üýtgemegi Şäher ýerlerini we […]
English
Möhleti
10.07.2022

British Council tarapyndan mugt onlaýn kurslar 2022-2023

Onlaýn kurslara gatnaşmak isleýän ähli adamlar, British Council tarapyndan üpjün edilen dünýä derejesindäki kurslara ýazylmaga mümkinçilik alýarlar. Kurslar dünýäniň islendik künjeginden gelen daşary ýurtly okyjylara hödürlenýär. Ussatlygyny artdyrmak we täze usullary öwrenmek isleýän hyjuwly talyplar üçin mugt kurslar elýeterli boldy. Iňlis geňeşiniň özi talyplary bu maksatnama ýazylmaga çagyrýar, sebäbi talyplar Angliýanyň iň gowy uniwersitetlerinde okamaga […]
Möhleti

Ýaş gözlegçiler üçin ýüpek ýol granty 2022

Ýaş gözlegçiler üçin ÝUNESKO “Ýüpek ýoly” granty 2022-nji ýyly üçin arzalary kabul edýär. Bu halkara gözleg granty, Ýüpek ýolunyň umumy mirasyny öwrenmek üçin ýaş alymlary çekmäge gönükdirilendir. Gözlegiň maksady umumy aslymyzy we Ýüpek ýolunyň ugrunda ösen köp sanly şahsyýetler ýaly anyk meseleleri öwrenmekden ybarat. Bu, häzirki jemgyýetlerde jemgyýetçilik jebisligi, sebitleýin we dünýädäki hyzmatdaşlygy we medeniýetara […]
Möhleti
31.05.2022

“Merkezi Aziýada durnukly ösüş maksatlary” atly talyplar olimpiadasy

Çeşmeler we Durnuklylyk merkezi, DKU, CAY4W ulgamy bilen bilelikde Durnukly ösüş maksatlary Olimpiadasyna milli derejede taýýarlyk görýär. Bäsleşigiň sebitleýin (ýurt) tapgyrlary şu ýazda Merkezi Aziýanyň we Owganystandaky hyzmatdaş uniwersitetlerde Şweýsariýanyň Ösüş we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş ummany Ykdysady we Durmuş Komissiýasynyň maliýe goldawy bilen geçiriler. Olimpiadanyň artykmaçlyklary: Gatnaşyjylar GWP tarapyndan işlenip düzülen […]
Möhleti
10.05.2022

Türkmen döwlet uniwersiteti iň gowy makala üçin bäsleşik yglan etdi

Konstitusiýanyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, “Türkmenistanyň konstitusiýasy milli demokratiýanyň we raýat jemgyýetiniň esasydyr” atly iň oňat makala üçin dürli görnüşli döredijilik bäsleşigini yglan etdi. Bäsleşigiň maksady, talyplaryň kanuny bilimlerini ýüze çykarmak, şeýle hem Türkmenistanda geçirilen milli, hukuk ulgamyny kämilleşdirmek bilen baglanyşykly syýasy, ykdysady we medeni […]
Möhleti
25.04.2022

Merkezi Aziýada žurnalistleriň arasynda bäsdeşlik yglan edýär “Täzelenip bilýän energiýa çeşmelerine geçmek – uglerodyň bitaraplygyny gazanmakdaky goşandymyzdyr”

“Ýewropa Bileleşigi-Merkezi Aziýa: suw, daşky gurşaw we howanyň üýtgemegi boýunça hyzmatdaşlyk” (WECOOP) taslamasy, Ýewropa Bilelişigi tarapyndan maliýeleşdirilýär,  Merkezi Aziýa ýurtlaryndan žurnalistleriň arasynda “Täzelenip bilýän energiýa çeşmelerine geçmek – uglerodyň bitaraplygyny gazanmakdaky goşandymyz” atly bäsleşik üçin arzalaryň kabul edilýändigini habar berýär. Bäsleşigiň maksady, gazylyp alynýan ýangyçlaryň daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaltmak, barha artýan energiýa islegini kanagatlandyrmak […]
Möhleti
27.05.2022