Dürli Mümkinçilikler

Ýaş telekeçiler üçin bäsdeşlik

The Global Student Entrepreneur Awards – bu öz işine başlaýan talyplar üçin bäsleşikdir. Bäsdeşligiň finaly Kanadanyň Toronto şäherinde geçiriler; bu ýerde gatnaşyjylar 5000 dollar bilen 25 000 dollar aralygynda pul baýraklary üçin bäsleşerler. Torontoda ýol we ýaşaýyş jaýy tölegleri gurnaýjylar tarapyndan tölener. Gatnaşýanlaryň ýaşy 30 ýaşa çenli bolmaly, isledik ugurlaryň talyplary bolup bilerler. Gatnaşanlaryň wekilçilik […]
Möhleti

TSL tarapyndan mekdep düzmeleri boýunça halkara bäsleşigi

Trust for Sustainable Living – Angliýanyň Günbatar Berkşir şäherindäki Living Rainforest merkezinde ýerleşýän bütindünýä bilim haýyr-sahawat guramasydyr. 2022-nji ýyldaky düzmäniň mowzugy – “Deňsizligi çözmek howanyň krizisine garşy nähili kömek edip biler?” Baýraklar: – Jemi Gran Pri-niň ýeňijisi TSL sammitine mugt halkara syýahatyna gider, çykdajylaryna 500 funt berler. – Eseriň iň gowy 10 ýeňijisi çalşylýan sowgat […]
Möhleti
09.02.2021

Berliniň Deputatlar palatasynyň talyp haky

1994-nji ýylda, Ikinji jahan urşy gutarandan elli ýyl töweregi wagt bäri Berliniň jemgyýetçilik durmuşyna ep-esli täsir eden Soýuzdaş ýurtlara minnetdarlyk nyşany hökmünde Berlin Parlamenty Berliniň Deputatlar palatasynyň Okuw gaznasyny döretdi. Gaznanyň maksady öňki ýaranlary – Beýik Britaniýa, Fransiýa, ABŞ, Russiýa we öňki Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlary bilen gatnaşyklary saklamak we giňeltmekdir. Häzirki wagtda Berliniň Deputatlar […]
Möhleti
15.12.2021

Halkara ýaşlar matematiki bäsleşigi 2021

International Youth Math Challenge 2021 bäsleşigine gatnaşmak açyk yglan edildi. Arifmetiki başarnyklaryňyzy we döredijiligiňizi halkara finala çykmak we baýraklar we şahadatnamalar gazanmak üçin ulanyň. IYMC – dünýäniň dürli künjeginden gatnaşan iň uly onlaýn matematika bäsleşigidir. IYMC 2021 ýylynda üç basgançak bar: Saýlaw tapgyry. Bu tapgyrda bäş sany matematika soragy bar. Jemleýji tapgyra geçmek üçin üç […]
Möhleti
17.10.2021

Zenan telekeçiler üçin kurs

Ýewropa Dikeldiş we Ösüş Banky, Ýewropa Bileleşigi bilen bilelikde zenan telekeçiler üçin “IT çözgütleri – tehnologiýanyň işewürlikde peýdalary” howandarlygynda geçiriljek amaly onlaýn kursy gurar. Okuw iki bölümden ybarat bolýar. Birinjisi 25-28-nji oktýabrda geçýär, ikinji bölümi 1-4-nji noýabrda geçirilmegi meýilleşdirilýär, okuwyň meýilnamasy bolsa sapaklary günde 3 sagadyň dowamynda geçmek üçin işlenip düzüldi. Okuw materiallary CEFE (Serbiýa) […]
Möhleti
11.10.2021

Türkiýede 2021-nji ýyldaky bütindünýä parahatçylyk sammiti

Doly maliýeleşdiriljek bu konferensiýanyň maksady – pikirdeş we ýaş ýolbaşçylary dünýä bilen baglanyşykly pikirlerini we taslamalaryny alyş-çalyş edip biler ýaly bir ýere toplamakdyr. Kabul edýän gurama: Global Peace Chain Ýerleşýän ýeri: Stambul Dowamlylygy: 4 gün Sammitiň senesi: 2021-nji ýylyň 27-30-njy oktýabry Ýerleriň sany: Doly maliýeleşdirilýän: 15 Bölekleýin maliýeleşdirilýän: 25 Maliýeleşdirilmeýän: 110 Doly maliýeleşdirilme aşakdakylardan ybaratdyr: […]
Möhleti
26.09.2021

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar. Resminamalary taýýarlamak üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz! Resminamalaryň nusgalaryny IMO üsti bilen +993 62 60 52 61 ýa-da […]
Möhleti

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi: resminamalarda onlaýn nobat

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar. Täze ulgamyň, esasan hem, welaýatlardan paýtagtymyza geljek raýatlar üçin ýeňillik döretmegine garaşylýar. Mysal […]
Möhleti

Türkmenistanda daşary işler ministrliginde tejribe almak üçin bäsdeşlik yglan edildi

Türkmenistanda Daşary işler ministrliginde tejribe almak üçin bäsdeşlik yglan edildi. Bu maglumaty Türkmen Daşary işler ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi. Maglumatlara görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň administratiw we tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini üstünlikli gutaran we bäsdeşlik saýlawyndan geçen raýatlar tejribe geçip bilerler. Tejribäniň esasy maksady – administratiw we tehniki işlerde […]
Möhleti
20.09.2021

UNICEF-de onlaýn-tejribe

Bu tejribe UNICEF -iň Amerikan ofisinde işlemek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Siz hünärmenler toparyna maglumat seljerişi we aragatnaşyk pudagyndaky iş meselelerini ýerine ýetirmäge kömek edersiňiz. Aýlyk – 1500 dollar! Giriş möhleti: 25-nji awgust Has giňişleýin maglumat üçin: https://jobs.unicef.org/en-us/job/543613/internship-on-the-humanitarian-partnerships-and-financing-public-partnerships-division-remote-based  
Möhleti
25.08.2021