Dürli Mümkinçilikler

Şweýsariýada Senior Applied Fellowship 2021-2022 maksatnamasy

Senior Applied Fellowship maksatnamasy – uniwersitet ýa-da ýokary tehniki institutlaryň uçurymlary üçin amaly ylymlar, hasaplaýyş we inženerlik ugurlarynda ýokary derejelere ýetmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Kabul edýän gurama: CERN (Ýadro gözlegleri boýunça Ýewropa Geňeşi) Tejribäniň dowamlylygy: 6 aýdan 36 aýa çenli. CERN Fellowship maliýe goldawy: -7201-8178-e çenli Şweýsariýa franky mukdarynda aýlyk stipendiýa. – CERN Pensiýa gaznasyna […]
Möhleti
01.09.2021

“The Climate Change Media Partnership (CCMP) 2021” talyp haky maksatnamasy

BMG-nyň howanyň üýtgemegi boýunça her ýyl geçirilýän gepleşiklere gatnaşmak isleýän žurnalistler üçin talyp haky. Bu talyp haky ähli çykdajylary ödeýär. Maksatnama 2021-nji ýylyň 4-14-nji noýabry aralygynda Şotlandiýanyň Glazgo şäherinde geçiriler. 20-ä çenli gatnaşyjy saýlanar. Bu maksatnama Azerbaýjan, Ermenistan, Belarus, Jorjiýa, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa, Täjigistan, Türkmenistan, Özbegistan we Ukrainanyň žurnalistleri gatnaşyp bilerler. Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň […]
Möhleti
30.07.2021

Prep4Success maksatnamasy güýzki okuwlaryna resminamalary kabul edýär

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar. 18 […]
English
Möhleti
16.08.2021

Bütindünýä bankynda tejribe mümkinçiligi

Bütindünýä bankynyň tejribe maksatnamasy ýokary höwesli adamlara Bütindünýä bankynyň wezipesi we işi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Tejribe adamlara dürli şertlerde başarnyklaryny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, bankyň işine täze garaýyşlary, innowasiýa pikirlerini we gözleg tejribesini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Gyşky tejribe üçin resminama tabşyrmagyň soňky möhleti: 2021-nji ýylyň 31-nji oktýabry Talaplar: bakalawr derejesi we magistr ýa-da […]
Möhleti
31.10.2021

Marketing hünärmenleri üçin onlaýn tejribe, Gollandiýa

Maglumat ýygnamak we wizuallaşdyrmak ulgamlaryny döretmekde we işlemekde ýöriteleşen Akvo gaznasy marketing we aragatnaşyk ulgamynda tejribe hödürleýär. Esasy meseleler: sahypanyň we bloglaryň mazmunyny dolandyrmak, LinkedIn, Twitter, Facebook we Youtube sosial ulgamlary bilen işlemek, suratçylar we dizaýnerler bilen bilelikde işlemek, web analitikasynda hasabat döretmek we ş.m. Gatnaşyjylara talaplar: marketinga düşünmek, iňlis dilini bilmek, dizaýn barada bilim, […]
English
Möhleti
01.08.2021

Halkara surat bäsleşigi

Ýaş çäkleri: 14 ýaşdan 17 ýaşa çenli we 18-25 ýaş aralygy Baýraklar: fotoapparat we ş.m. ÝUNESKO-nyň Pariždäki ştab-kwartirasy “Ýaşlaryň garaýşy bilen ýüpek ýoly” atly halkara surat bäsleşigini geçirýär. Bu bäsleşige dünýäniň ähli künjeginden gelen 14-25 ýaş aralygyndaky islendik adamlar gatnaşyp bilerler. Egin-eşik we dokma önümleri, Covid-19 döwründe, şol sanda dokma we egin-eşik pudagynda medeniýetara alyş-çalyşlar […]
Möhleti
24.08.2021

Englishpalooza döredijilik bäsleşigi!

Iňlis dilinde täze we gyzykly taslamalary gözleýäris – diňe bir idiom hakda gyzykly prezentasiýa ýa-da dil öwrenmek boýunça halaýan maslahat. Iňlis maslahatlaryny onlaýn ýa-da Iňlis dilinde IMO goýmak? Onda Siz bu ýaryşa gatnaşyň! Döredijilikli boluň, tehnologiýany ulanyň. Bäsleşik döredijilik üçin işleýär: Iňlis diliniň düşünjesini düşündiriň (mysal üçin, häzirki kämil); – bir düşünjäni ýa-da umumy aňlatmany […]
Möhleti
16.07.2021

New York Ylymlar akademiýasynyň 1000 Girls, 1000 Futures maksatnamasy

New York Ylymlar akademiýasy dünýädäki 13-17 ýaş aralygyndaky ýaş aýal-gyzlary STEM zenan hünärmenlerinden maslahat almak, kollejiň taýýarlyk okuwlaryna we beýleki STEM gyzlary bilen aragatnaşyk gurmak üçin 1000 Girls, 1000 Futures maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar! 1000 Girls, 1000 Futures – Ylym, Tehnologiýa, Inženerlik we Matematika (STEM) bilen gyzyklanýan ýaş aýal-gyzlary gyzyklandyrmak üçin we 21-nji asyryň başarnyklaryny terbiýelemek […]
English
Möhleti
31.07.2021

UNDP Graduate 2021 maksatnamasy

BMG Ösüş Maksatnamasy, halkara ösüşinde karýera başlamak, Durnukly Ösüş Maksatlaryna (SDG) mümkin boldugyça gysga wagtda ýetmek, geljegi gurmak we dünýäni oňyn üýtgetmek üçin başarnyk we tejribe berjek 2 ýyllyk maksatnamasyny durmuşa geçirýär! Kriteriýalar: iş tejribesi bir ýyldan köp bolmadyk magistr derejesi, ýa-da 2 ýyldan 3 ýyla çenli iş tejribesi bolan degişli bakalawr derejesi durnukly ösüşe […]
English
Möhleti
04.07.2021

Bişkekdäki ÝHHG akademiýasynyň tomus mekdebi

Bu maksatnama Gazagystan, Gyrgyzystan, Mongoliýa, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan dalaşgärleri üçin açykdyr. Tomus mekdebi “Syýasat we howpsuzlyk” we “Ykdysady dolandyryş we ösüş” ugurlary boýunça ÝHHG akademiýasynda talyplary magistratura taýýarlamaga gönükdirilendir. Degişli ugurlardan uçurym bolan hemmesi dalaşgärler mekdebe gatnaşyp bilerler. Gatnaşyjylar akademiki ýazuwy boýunça (iňlis dilinde) bilim alarlar, şeýlelik bilen, akademiýanyň maksatnamalarynyň birine ýa-da başga bir […]
English
Möhleti
05.07.2021