Dürli Mümkinçilikler

Global howpsuzlyk pudagyndaky taslamalaryň halkara bäsleşigi

Ženewa Howpsuzlyk Syýasaty Merkezi GCSP, Global Howpsuzlyk pudagyndaky taslamalara halkara bäsleşigini geçirýär. Isleýänleriň hemmesi gatnaşyp bilerler. Halkara howpsuzlyk meselelerini çözmekde innowasiýa çemeleşmäni görkezýän taslamalar kabul edilýär. Taslamalaryň giň topary gatnaşyp biler, şol sanda, – tehnologiki we konseptual innowasiýalar, – asyl gözleg ýa-da – köpçülikleýin başlangyçlar. Taslamalar milli çäklerden geçmeli we global howpsuzlyk meselelerini innowasiýa ýollarynda […]
English
Möhleti
22.09.2022

GRE maksatnamasy – gibrid okuw güýz möwsümi 2022

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýa-da beýleki daşary ýurtlarda ýerleşýän ýokary okuw jaýlaryna magistratura we doktorantura okuwlaryna ýüz tutmak isleýärsiňizmi? Amerikan Geňeşlikleri Türkmenistanyň raýatlaryny 17 hepdelik gibrid görnüşinde geçiriljek GRE maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar. Bu Maksatnama ýokary okuw jaýlarynyň magistratura derejesine okuwa girmek üçin gerekli bolan GRE synagyna hemde magistratura derejesine ýüz tutmak we okuw işlerine ýokary derejedäki […]
Möhleti
08.08.2022

Prep4Success maksatnamasy okuwlaryna resminamalary kabul edýär

Türkmenistanda ýerleşyän Amerikan Geňeşleri höwesjen we ýaş Türkmenistan raýatlary üçin ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bilim we ukyplary bilen üpjün edýär we gatnaşyjylaryn bäsleşik ukuplaryny kämilleşdirýär. Maksatnamanyň gatnaşyjylary TOEFL we SAT testlerine, Akademiki ýazuw we okuw sapaklaryna üns berip, ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlikli girmek üçin zerur bolan ukyplara eýe bolýarlar. Amerikan […]
Möhleti
18.08.2022

ABŞ-da Hurford Youth Leadership maksatnamasy

Hurford Youth Fellowship, gatnaşyjylaryň ähli çykdajylaryny ödeýän doly maliýeleşdirilýän talyp haky. Bu maksatnama liderlik ukyplaryny ösdürmäge we dünýäniň dürli künjeginden ýaş demokratiýa aktiwistleriniň mümkinçiliklerini açmaga gönükdirilendir. Maksatnamanyň çäginde ýaş aktiwistler ABŞ-nyň Waşington şäherinde ýerleşýän Bütindünýä Hereket Sekretariatynda 3 aý geçirerler we şol döwürde global baglanyşyklaryny giňelderler, dünýäniň beýleki demokratik aktiwistleri bilen tejribe alyşarlar we Bütindünýä […]
English
Möhleti
31.07.2022

Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasy

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy, ABŞ-nyň Nur-Soltandaky ilçihanasynyň sebitleýin iňlis bölümi 2022-nji ýylyň güýz paslynda boljak Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýändigini habar berdi. OPEN maksatnamasy ABŞ-nyň uniwersitetleri tarapyndan onlaýn kurslary döretmek we durmuşa geçirmek (CIOC), okyjylaryň höweslendirişini we gatnaşygyny höweslendirmek (FSME), iňlis dili okuw guraly hökmünde (EMI), TESOL usulyýeti, mugallymlar üçin […]
Möhleti
15.07.2022

McGraw Fellowship iş žurnalistikasy üçin talyp haky

Nýu-Ýork şäher uniwersitetiniň žurnalistika mekdebiniň McGraw merkezi dünýä ykdysadyýetinde, maliýe we işewürlikde ýüze çykýan möhüm meseleleri beýan edendigi üçin tejribeli žurnalistlere ýylda iki gezek gyş we tomus talyp hakyny berýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin onlaýn formanyň üsti bilen 3 sahypadan ýokary bolmaýan teklibiňizi ibermeli. Teklipde haýsy materialy döretmegi meýilleşdirýändigiňizi, onuň täzeligini we möhümligini, onuň maliýe, ykdysady […]
Möhleti
30.09.2022

Türkmen uniwersiteti halkara bäsleşigini yglan edýär

“Dialog parahatçylygyň kepili. Halkara gatnaşyklaryň täze pelsepesi ” Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty tarapyndan yglan edilen halkara bäsleşigiň mowzugydyr. Bäsleşige Türkmenistan we GDA ýurtlarynyň uniwersitetleriniň talyplaryny, şeýle hem magistrlary, aspirantlary, ýaş mugallymlary we gözlegçilery çagyrýarlar. Bäsdeşlik üçin teklip edilýän mowzuk boýunça ylmy makala taýýarlamaly. Bu eser aýratynlykda ýa-da türkmen, rus ýa-da iňlis dillerinde […]
Möhleti
01.09.2022

NASA halkara wideo bäsleşigi – CineSpace

“CineSpace”, dünýäniň dürli künjeginden gelen kinorežissýorlara NASA-nyň suratlaryna we şekillerine esaslanan eserlerini paýlaşmaga mümkinçilik berýän gysga film bäsleşigi. Ýeňijiler we finalçylar 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Houston Cinema Arts Festival festiwalynda yglan ediler. Baýraklar: Gran Pri: 10,000 $ Ikinji baýrak – 5000 $ Üçünji baýrak – 3000 $ Iň oňat innowasiýa işi – 4000 $ “Aý, […]
Möhleti

Ýaş zenanlar üçin ýolbaşçylyk maksatnamasy 2022

Ýolbaşçylyk maksatnamasy ýaş zenanlary ýaraglaryň ýaýramazlygy, ýaraglara gözegçilik etmek we ýaragsyzlanmak meselelerine çekmegi maksat edinýär. Zenanlaryň bu meseleler barada düşünjesini ýokarlandyrmak üçin bu ýokary başlangyçdyr. Aragatnaşyk gurmak we başarnyklary ösdürmek üçin sapaklara, seminarlara we beýleki çärelere gatnaşmak mümkinçilik bar. Ýolbaşçylyk ýaýramazlyk we ýaragsyzlanmak üçin açykdyr. Arzalar 2022-nji ýylyň 8-nji iýulyna çenli kabul edilýär. Bu maksatnama […]
Möhleti
08.07.2022

Okayama Award 2022 baýragy

Okayama şäheri 2015-nji ýylda “Okayama” baýragyny esaslandyrdy. Bu baýrak, Durnukly Ösüş Maksatlarynyň gazanylmagyna goşant goşmak we gowy netijeler bermek isleýär. Soňky ýyllarda dünýä birek-birege bagly we serhetsizleşdi we bir ýerde bolup geçýän zatlar indi dünýäniň beýleki ýerlerine-de täsir edýär. Garyplyk, howanyň üýtgemegi we biodürlüligiň ýitmegi ýaly köp sanly kynçylyklary özbaşdak çözüp bolmaýar. Haýsy bolsa-da bir […]
Möhleti
15.07.2022