Dürli Mümkinçilikler

Innowasiýa pudakda stajirowka. Globsec.

Işiň görnüşi: stajirowka / tejribelik Hünär: maglumat derňewi / maglumat ylymlary / gözleg instituty / analitiki merkezi Iş wagty: doly iş güni Iş tejribesi: tejribeli Onlaýn / öýde Arzanyň tabşyryş möhleti: işe almak dowam edýär Işiň beýany Innowasiýa pudagyndaky tejribe üçin saýlanan gözlegçiler, innowasiýa we durnuklylygyň makro-ykdysady taraplaryna gönükdirilen giňişleýin mukdar görkezijisini öwrenerler we düzerler. […]
Möhleti

GAO Tek Inc. ýazmak ýa-da žurnalistika ugry boýunça stajorlaryň saýlawyny geçirýär. Wirtual stajor ýa-da hyzmatdaşlyk

Kompaniýa barada GAO Tek Inc., süýüm optiki, telekommunikasiýa, tor, PSTN, kabel torlary, synag we ölçemek üçin daşky gurşaw, himiki we biomedikal enjamlar üçin synag we ölçeg enjamlaryny ABŞ-nyň öňdebaryjy üpjünçisidir. Kompaniýanyň işgärleri 20 ýyllyk tejribe bilen 50-den gowrak ýurtda müşderilere hyzmat edýär. Iş görnüşi: stajirowka (daş hünäri) Iş tejribesi: 0 – 5 ýyl Hünär ugry: […]
Möhleti

OSCE-IFSH düzme bäsleşigi: Ýewropada adaty ýaraglara gözegçilik çäreleri we ynam we howpsuzlyk binýady.

Resminamalaryň tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň iýul aýynyň 1-i, sagat 23:59-a çenli Ýeri: beýýannamaňyzy essay-competition2020@osce.org sahypa boýunça iberiň GURAMA: OSCE we IFSH bilen bilelikde Moskwa Döwlet Halkara gatnaşyklar instituty (MGIMO uniwersiteti), Ženewa Howpsuzlyk Syýasaty Merkezi (GCSP) we Wena ýaragsyzlanmak we ýaýramazlyk merkezi (VCDNP) bilen bilelikde. 35 ýaşdan kiçi we Ýewropadaky harby howpsuzlyk bilen gyzyklanýarsyňyzmy? 3000 ýewro […]
Möhleti
01.07.2020

GDA-nyň ýaş halkara ýaryşlary

A.A. Gromyko adyndaky Halkara Ýaşlaryň bäsleşigi 2020-nji ýylda Beýik Watançylyk Urşunyň 75 ýyllygyna we BMG-nyň döredilmegine gabat gelýär we tertipnamasyna A.A. Gromykonyň goly çekilen.Kim gatnaşyp biler? GDA döwletleriniň raýatlary bolan 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 1-inde 35 ýaşdan uly bolmadyk, dürli ugurlar boýunça talyplar, uçurymlar, aspirantlar, ýaş alymlar we diplomatlar gatnaşyp bilerler. Bäsleşige gatnaşmak üçin bir […]
Möhleti
11.05.2020

BMG-de onlaýn meýletinlik arkaly dünýäni üýtgediň!

Birleşen Milletler Guramasynyň Meýletin Maksatnamasy (UNV) – bütin dünýäde meýletinlik arkaly parahatçylygy we ösüşi goldaýar. Onlaýn meýletinlik guramalara we meýletinlere dünýäniň islendik ýerinde, islendik enjamdan durnukly ösüşiň kynçylyklaryny çözmek üçin birleşmäge mümkinçilik berýär. Başarnyklaryňyzy durmuşa geçirmäge, dünýäde üýtgeşiklik girizmäge we rezýumeňizi gowulandyrmaga kömek etmek üçin 101 onlaýn meýletinçilik mümkinçiliklerini gözden geçiriň. https://www.onlinevolunteering.org/en
Möhleti

Koreýa öwreniş akademiýasynda koreý dilini öwreniş ugry boýunça talyp haky

Koreýa öwňreniş akademiýasy, 2020-nji ýylda koreý dili boýunça barlag işini alyp barmagy isleýän, uniwersitetiň uçurymlarynyň ýa-da aspirantlarynyň saýlawyny geçirýär. Programma barada: Koreýa öwreniş akademiýasy (AKS), daşary ýurtly aspirantlary Koreýa öwreniş akademiýasynyň Koreýa öwreniş ýokary okuw mekdebine çagyrýar we 6 aý Koreýada barlag işini geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu programma alymlyk derejesini bermeýär. Talyp hakynyň artykmaçlyklary: 750,000 […]
Möhleti
15.05.2020

Merkezi Aziýada ýaşlar liderlik akademiýasy

Ýewraziýa Gaznasy (ÝG), Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň 18 ýaşdan – 30 ýaşa çenli aralykda ýaş liderleri üçin Merkezi Aziýada Ýaşlar liderlik Akademiýasyna (CAYLA) gatnaşmaga arzalaryň bäsleşligini yglan edýär. CAYLA ABŞ-yň halkara ösüş agentligi (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän we ÝG tarapyndan durmuşa geçirilýän Sebitdäki Jemgiýetçilik Guramalara Ýardam Meýilnamasynyň bir bölegi bolup durýar. Meýilnamanyň maksady Merkezi Aziýada işjeň […]
Möhleti
05.05.2020

2020 Mýunhende Bütindünýä ýaşlar forumy One Young World Summit

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti: 2020-nji ýylyň 29-njy apreli. Aziýadan ýaş lidermi? Öňdebaryjy stipendiýa bilen, 14-17-nji oktýabr aralygynda Mýunhende geçiriljek 2020-nji ýyldaky Bütindünýä ýaşlar forumyna gatnaşyp bilersiňiz. Aşakdaky soraglara “hawa” jogap berip bilýän bolsaňyz, öňdebaryjy Leading Asia maliýeleşdirmäni gazanmaga mümkinçiligiňiz bar: • 18 ýaşdan ýokarymy? • Oňyn üýtgeşmelere subut edilen ygrarlylygyňyz barmy? • Liderçylyk ukyplaryny görkezip bilersiňizmi? […]
Möhleti
29.04.2020

Fulbraýt maksatnamasy boýunça Mugallymçylyk ussatlygy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy mugallymlara özleriniň okadýan derseleri boýunça tejribe toplamaga, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmaga we Amerikanyň Birleşen Ştatlary barada bilimlerini artdyrmaga ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2020-nji ýyl üçin “Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek” maksatnamasynyň açyk bäsleşligini yglan edýär. Dowamlylygy alty hepdeden ybarat bolan bu maksatnamanyň çäginde gatnaşyjylar 2020-nji ýylyň ýanwar ýa-da sentýabr aýynda ABŞ-a syýahat ederler. Ylmy dereje bermeýän […]
Russian
Möhleti
29.05.2020

Bäsleşik işleri KIMEP (KIRC) 2020 17-nji halkara ylmy-barlag konferensiýasy.

KIMEP (KIRC) 2020 17-nji halkara ylmy-barlag konferensiýasy KIMEP Uniwersitetinde 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 17-18-ne (anna-şenbe günlerinde)  geçiriler. KIRC alymlaryň, telekeçileriň,  liderlaryň, guramalaryň, žurnalistlaryň, syýasatçylaryň arasynda pikirleriň, barlag işleriniň we tejribeleriň alyş-çalyşyna ýardam edýär. Konferensiýasyň dili – iňlis dili. Konferensiýasyň temasy: “Orta Aziýada we onuň daşynda ykdysadyýetiň, telekeçiligiň we jemgyýetiň meseleleri we olaryň mümkinçilikeri”.  Tema degişli […]
Möhleti
15.03.2020