Dürli Mümkinçilikler

Orta Aziýada Žurnalistika ugrundan tomus instituty 2020-nji ýyla arza

Kyrgyzstan Respublikasynyň Bişkek şäherinde geçiriljek tomus institutyna arzalar kabul edilýär. Orta Aziýada Žurnalistika ugrundan tomus instituty žurnalistika ugrundan okaýan talyplara we žurnalistlere hünärlerini üstünlikli dowan etmäge ukyplary hödürleýär. Tomus instituty Orta Aziýadaky hemme gatnaşyjylara hödürlenilýär we özbaşdak žurnalistleriň  sebitleriň arasyndaky ulgamyň ösmegine gönükdirilen.  Sapaklaryň dowamynda gatnaşyjylar özara aragatnaşygy gurarlar we programmany bitirenden soňra has giňişleýin […]
Möhleti
03.01.2020

Nur-Sultan şäherindäki ÝHHG-niň ýaşlar üçin konferensiýasy.

Haçan: 20 fewral  2020 – 23 fewral 2020( doly gün) Nirde: Nur-Sultan şäherindäki Nazarbaýew adyndaky Uniwersitet, Gazagystan Nur-Sultan şäherindäki ÝHHG-niň  edarasy tarapyndan gurnalan. Nur-Sultan şäherindäki ÝHHG-niň  edarasy 2020-nji ýylyň 20-23-nji fewralynda köptaraplaýyn edaranyň işleýşini düşündirmek üçin geljekdäki direktiw agzalaryň  işgärlerine konferensiýa döretdi. Bu çärede ÝHHG-niň  işleýşi, onuň howpsuzlyk barada düşünjesi  we ylalaşma esasynda alnan kararlaryň […]
Möhleti
27.06.2022

Kectil ýaşlar liderlik programmasy

Kectil programmasy döwletine we daş töweregine gowy goşant goşup bilýän ýokary kwalifikasiýaly ýaş nesli terbiýelemek we öňe çykarmak üçin döredildi. Kectil ady “Halkara liderçilik üçin bilim we haýyr-sahawatly fond ” manysyny aňladýar. Programmanyň içine: Internet boýunça öwüt-nesihat häsiýetli programma Her aýda Kectil liderlary bilen ylym, işewürlik, innowasiýa, dolandyryş we döwlet gullugy barada söhbetdeşlik geçirýär. Bellemeler […]
Möhleti
10.2020

ForSet programmasynda maglumaty geçirmek boýunça hünärmen boluň!

Data Communication Fellowship programmasy – 4-5 aýlyk programma, Tbilisida üç hepdelik sapakardan ondan soňra halypaçylyk onlaýn-programmasyndan ybarat. Bu programmanyň dowamynda stipendiýany gazananlar maglumatyň ýygnanyşygy, seljerişi boýunça, maglumatlaryň taryhyny aýdyp berme, maglumatyň dizaýny boýunça ukyplaryny özgerdýärler. Olar ForSet toparynyň ýolbaşçylygy bilen barlaga, ýazuwa, maglumatyň taryhyň döredijiligine we çap edilmegine jogap berýärler. Gatnaşyjylara maglumatyň taryhyny dörediliş wagtynda […]
Möhleti
31.01.

MAGISTRATURA DEREJESINI ABŞ-DA ALMAK ISLEÝÄNLER BARADA MASLAHAT

Eger siz ABŞ-da Magistratura okuwyna resminamalaryňyzy tabşyrmakda gyzyklanýan bolsaňyz, sizi “ABŞ-da okuw” atly maksatnamasynyň maslahat sessiýalaryna çagyrýarys. Maslahat sessiýasynyň gruppasy Bakalawr derejesini alan we ABŞ-da okamana isleg bildirýän talyplara ABŞ-da Magistr dereje almak üçin gerekli endik almana hem taýarlamana ugrukdyrylan. Gatnaşyjylar her aý Bilim we Maslahat beriş Merkeziniň Maslahatçysy bilen duşuşyp dykgat bilen Magistr derejesini […]
Möhleti
11.02.2020-08.06.2020

BAKALAWR DEREJESINI ABŞ-DA ALMAK ISLEÝÄNLER BARADA MASLAHAT

Eger siz ABŞ-nyň kollejlary ýa-da uniwersitet okuwlaryna resminamalaryňyzy tabşyrmakda gyzyklanýan bolsaňyz, sizi “ABŞ-da okuw” atly maksatnamasynyň maslahat sessiýalaryna çagyrýarys. Maslahat sessiýasy bu näme zat? Maslahat sessiýasynyň topary orta mekdep okuwçylary we ABŞ-da okamana isleg bildirýän talyplara ABŞ-nyň kollej we uniwersitetlerinde okamak üçin gerekli endik almana hem taýarlamana ugrukdyrylan. Gatnaşyjylar ýyl boýy Bilim we Maslahat beriş […]
Möhleti
11.02.2020-08.06.2020

Talyplar üçin “Amerikany öwreniş institutlary” maksatnamasy

Talyplar üçin “Amerikany öwreniş institutlary” maksatnamasy güýçli depginde alnyp barylýan gysga-möhletleýin okuw maksatnamasy bolup, onuň maksady Ýokary okuw jaýlarynyň talyplaryna ABŞ barada çuňňur düşünje bermekden we şol bir wagtyň özünde olaryň dolandyryjylyk ukyplaryny kämilleşdirmekden ybaratdyr. Bu bäş-hepdelik maksatnama ençeme seminarlardan, okuw materiallaryny okamakdan, çykyşlardan we leksiýalardan ybaratdyr. Bu maksatnamanyň dört hepdesi okuw sapaklardan daşary, okuw […]
Möhleti
01.03.2021

“TechWomen” maksatnamasy

“TechWomen” maksatnamasy bu bäş-hepdelik, ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika (STEM) ugurlarda işleýän hünärmen zenanlar üçin halypaçylyk maksatnamasydyr. “TechWomen” maksatnamasy Afrika, Merkezi Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlaryndan bolan ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika ugurlarda işleýän öňdebaryjy zenanlary olaryň hünärmen egindeşleri bilen ABŞ-da halypaçylyk we alyş-çalyş maksatnamasy üçin duşuşdyrýar. “TechWomen” maksatnamasy gatnaşyjylara olaryň ukyplaryny doly güýçlendirmek üçin […]
Möhleti
01.03.2021

Warşawa (Polşa) Gündogar Gyş Mekdebi

2020-nji ýylda resminamalaryň kabul ediliş möhleti: ýanwar aýynyň 15-i  sagat 17:00. Gündogar Gyş Mekdebi halkara lektorlaryň topary bilen alnyp barylýan leksiýalary, hünär okuwlary, duşuşyklary we medeni programmalary hödürleýär.  Bu programma 25 ýaşyna ýetmedik ynsanperwer ylymlarynyň talyplaryny Orta we Gündogar Ýewropanyň  taryhy we döwrebaplygy ugry boýunça magistr dissertasiýasyna taýynlyk görmek üçin çagyrýar: Taryh; Syýasat ylmy; Halkara […]
Möhleti
15-nji ýanwar 2020 ý @ 17:00

Prep 4 success

Amerikan maslahaty Türkmenistan raýatlaryny Prep4Success intensiw programmasyna goşulmana çagyrýar. 18 hepde( hepdede 4 gün) taýynlyk sapaklary. Bu sapaklarda TOEFL/SAT/Academic Reading and Writing analitiki düşünje usullary bilen taýynlyk görüp bilerler. Bu amerikan kolejlerine we uniwersitetine üstünlikli synaglardan geçmäne kömek edýär. Sapaklaryň wagty: duşenbe güniden penşenbe günine çenli sagat 9.00-16.00 çenli. Anna güni 9.00-14.00(intensiw sapagy). Düzgünler: Orta […]
Möhleti
Ýanwar 19, 2020