Dürli Mümkinçilikler

Germaniýada Eýnşteýn Fellowship maksatnamasy 2022

Germaniýada Eýnşteýn talyp haky üçin arza kabul edilişi başlady. Bu maksatnama, ozalky gözleglerinden tapawutlylykda başga bir ugurda taslama amala aşyrmak isleýän görnükli ýaş akyldarlar üçin niýetlenendir. Talyp hakynyň maksady – Albert Eýnşteýniň göreldesine eýerip, öz hünäri boýunça ajaýyp iş etmekden başga-da, beýleki dersara çemeleşmelere açyk bolanlary goldamakdyr. Kriteriýalar: Dalaşgärler 35 ýaşdan kiçi bolmaly we ynsanperwer […]
Möhleti
15.05.2022

Türkmenistanyň uçurymlaryny rus dili boýunça halkara olimpiadasyna çagyrýarlar

A.A. Leonow lýotçik-kosmonaft adyndaky Tehnologiýa Uniwersiteti mekdepleriň, gimnaziýalaryň, liseýleriň, Russiýanyň kollejleriniň we tehniki mekdepleriniň okuwçylaryny, ýakyn we uzak ýurtlaryň 10-11-nji synp okuwçylaryny Halkara açyk olimpiada gatnaşmaga çagyrýar. JEMGYÝET, RUS DILI, IŇLIS DILI (bir aýlawda, uzakdan gatnaşmak); Sene – 3-nji aprel, 2022 Olimpiada gatnaşmak üçin hasaba alynmaly: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTg60Y5A0NbGKS5z5b6OM75A2OOiHkJh83dLQ2zJqP8kgJsw/viewform we şahsy maglumatlary gaýtadan işlemäge razylygy mo_techuniv@mosreg.ru salgy […]
Russian
Möhleti
29.03.2022

GRE maksatnamasy – Gibrid okuw ýaz möwsÜMI 2022

Höwesli gatnaşyjylar üçin bildiriş ABŞ-da ýa-da beýleki ýurtlarda ýerleşýän ýokary okuw jaýlaryna magistratura we doktorantura okuwlaryna tabşyrmak isleýärsiňizmi? Amerikan geňeşlikleri Türkmenistanyň raýatlaryny 17 hepdelik gibrid görnüşinde geçiriljek GRE (Graduate Record Examination) maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar. Maksatnama ýokary okuw jaýlarynyň magistratura (doktorantura) derejesine okuwa girmek üçin talap edilýän GRE synagyna hem-de magistratura (doktorantura) tabşyrmakdan we okuw işlerine […]
Möhleti
23.02.2022

“Rus dili – geljekki aklawçylaryň dili” atly daşary ýurtly raýatlar üçin rus dili olimpiadasy

O.Ý. Kutafin adyndaky Moskwa döwlet hukuk uniwersiteti tarapyndan gurnalan “Rus dili – geljekki aklawçylaryň dili” atly Olimpiadasyna Türkmen orta mekdep okuwçylaryny gatnaşmaga çagyrýarlar. Olimpiadanyň esasy maksady Moskwanyň Döwlet hukuk uniwersitetine girmek isleýän iň taýýar daşary ýurt raýatlaryny kesgitlemek, şeýle-de hem olary rus diline, rus medeniýetine we taryhyna höwesini döretmek. Bu olimpiadada daşary ýurtdaky mekdeplerinde rus […]
Möhleti
27.02.2022

FLEX 2022

FLEX maksatnamasynyň wirtual bäsleşigi, aşakdaky talaplara laýyk gelýän Türkmenistandaky ähli ýokary synp mekdep okuwçylary üçin açyk bolar: 2004-nji ýylyň Mart aýynyň 15-den, 2006-njy ýylyň Maý aýynyň 31-i aralygynda doglan. Bellik:11-nji synpda okaýan harby gulluga gitmeli okuwçylar maksatnama gatnaşyp bilmeýärler. • Soňky bäş ýylyň içinde ABŞ-da üç aýdan köp ýaşamadyk; • Iňlis dilinde gowy gürleýän; • Häzirki wagtda […]
Möhleti
25.01.2022

OYW Ýaponiýa sammiti üçin Aziýa stipendiýasy 2022

Leading Asia – Aziýadan görnükli ýaşlary 2022-nji ýylda Tokioda geçiriljek “One Young World Summit” çekmek üçin döredilen maksatnama. “Young World” häzirki wagtda Aziýada dünýäde üýtgeşiklik gazanmak isleýän ýaş ýolbaşçylary gözleýär. Leading Asia Scholarship hemaýatkärlik maksatnamasy nämeden ybarat? – 2022-nji ýylda geçiriljek “One Young World Summit 2022” giriş. – 2022-nji ýylyň, maý aýynyň 15-19-na çenli myhmanhanada […]
Möhleti
31.01.2022

Global UGRAD atly halkara alyş-çalyş maksatnamasy

Talyplar üçin halkara alyş-çalyş maksatnamasy (Global UGRAD) ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň Bilim we medeniýet meseleleri boýunça býurosynyň maksatnamasydyr. Bu maksatnama1-nji kursdan 3-nji kursa çenli okaýan talyplara bir semestriň dowamynda ABŞ-da okamak mümkinçiligini berýär. . ABŞ-daky 70 dürli kollej we uniwersitet bu maksatnama gatnaşýar, gatnaşyjy uniwersiteti saýlap bilmez. Maksatnaman guramaçylar tarapyndan doly maliýeleşdirilýär: Maksatnama gatnaşmak üçin gidiş-geliş ýol […]
Möhleti
06.01.2022

UNRCCA akademiýasy 2022 ýyla gatnaşyjylaryň arzalaryny kabul edip başlady

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýa merkeziniň (UNRCCA) Öňüni alyş diplomatiýasy akademiýasy ugrunda her ýyl 18 ýaşdan 29 ýaş aralygyndaky Merkezi Aziýada we Owganystanda ýaşlar üçin okuw geçirýär. UNRCCA Öňüni alyş diplomatiýa akademiýasynyň işi Ýaşlar strategiýasy 2030 we BMG Howpsuzlyk Geňeşiniň 2015-nji ýylda kabul edilen “Ýaşlar, Parahatçylyk we Howpsuzlyk” 2250-nji kararyna laýyklykda amala aşyrylýar. […]
Möhleti
31.01.2022

UNDERGRADUATE COHORT ADVISING (UCA) maksatnamasy

ABŞ-nyň ilçihanasy, Türkmenistandaky perspektiw orta mekdep okuwçylaryna ABŞ-nyň kollejlerine we uniwersitetlerine üstünlikli girmek üçin zerur bilimleri we başarnyklary berýär, şeýle-de hem berk taýýarlyk arkaly talyplaryň bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrýar. Gatnaşyjylar TOEFL we SAT synaglaryna taýýarlamak görerler, akademiki okamak we ýazmak we EducationUSA geňeşçisiniň ýolbaşçylygy astynda ABŞ-nyň ýokary bilim ulgamyny öwrenmek meselesine ünsi jemlärler. Kabul ederlik: Diňe […]
English
Möhleti
17.01.2022

Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasy

ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasy 2022-nji ýylyň ýazynda boljak Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýär. OPEN maksatnamasy ABŞ-nyň uniwersitetleri tarapyndan onlaýn kurslary döretmek we durmuşa geçirmek (CIOC), okyjylaryň höweslendirişini we gatnaşygyny höweslendirmek (FSME), iňlis dili okuw guraly hökmünde (EMI), TESOL usulyýeti, mugallymlar üçin hünärmen ösüş we tankydy pikirlenmäni birleşdirmek ýaly 8 hepdelik […]
English
Möhleti
25.01.2022