Dürli Mümkinçilikler

Aziýanyň Ösüş Bankynda tejribe

Aziýanyň Ösüş Banky magistr we aspirantura degişli hünärler boýunça tejribe almagy hödürleýär. Aýratyn meseleler we taslamalar bilen işlemek zerur bolar, tejribe geçmek arkaly talyplar AÖB -yň zerurlyklaryna esaslanyp dürli gözleg tabşyryklaryny ýerine ýetirip, uly bir kompaniýada işlemekde özboluşly tejribe alarlar. Saýlaw talaplary: – tejribe geçmezden ozal we soňra, AÖB agza ýurtlaryň biriniň okuw jaýynda magistr […]
Möhleti
31.01.2022

Iňlis dili mugallymlary üçin hünär ösüşi maksatnamasy Virtual TESOL

Mart aýynyň 22-den 25-ne çenli geçiriljek wirtual TESOL 2022 Convention & English Language Expo iňlis dili hünärmenleriniň dünýä jemgyýetçilik sergisine goşulyň! Interaktiw platformanyň kömegi aşakdakylary eýerip bilersiňiz: – Dünýäniň dürli künjeginden gelen iňlis dili boýunça hünärmenleri bilen onlaýn söhbetdeşlik. – Gyzykly hasabatlary we sessiýalary göni efirde görmek. – Öňünden ýazylan 200-den gowrak sessiýa giriş. – […]
Möhleti
05.01.2022

Prep4Success maksatnamasy – Distansion okuw Ýaz möwsümi 2022

Amerikan geňeşlikleri Türkmenistanyň raýatlaryny Prep4Success maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar: 18 hepdelik (hepdede 4 gün) intensiw taýarlyk kursy Prep4Success maksatnamasynyň ýaz möwsümi distansion okuw görnüşinde geçiriler Gatnaşyjylardan kompýuter, planşet ýa-da öýjükli telefonlar arkaly internete baglanmak talap ediler. Okuw kursuna degişli materiallar internet arkaly ugradylar. Bu kurslar ABŞ-nyň ýokary okuw jaýlaryna we kollejlerine girmek üçin gerekli bolan TOEFL/SAT […]
English
Möhleti
20.01.2022

ABŞ-nyň alyş-çalyş tejribe maksatnamasy 2022/2023

«Community Engagement Exchange» (CEE) 2022-2023 – 100-den gowrak ýurtda sagdyn we janly jemgyýetleri gurmak üçin, raýat jemgyýetiniň liderlerini goldamak we öňe sürmek arkaly jemgyýetler we ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy we parahatçylygy berkitmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. ABŞ-da geçiriljek bu halkara alyş-çalyş maksatnamasy, islegli we täsirli liderlere aýratyn baglanyşyklar we gülläp ösýän gatnaşyklary döretmek üçin ähli mümkinçiliklerinden we […]
English
Möhleti
14.01.2022

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty halkara bäsleşigini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty “Rus dili milletara aragatnaşyk we diplomatiýanyň dili” atly halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” neşiri habar berdi. Bäsleşige Türkmenistandan we GDA agza ýurtlaryndan “halkara gatnaşyklary” ugry boýunça okaýan talyplar gatnaşyp bilerler. Gatnaşyjylar rus dilinde «Превентивная дипломатия» mowzugy boýunça düzme ýazmaly. Düzmäniň talaplary: 1,5 setir aralyk, […]
Möhleti
15.01.2022

“TechWomen” maksatnamasy

“TechWomen” ─ bäş hepdelik, ylym, tehnologiýa, inženerlik we matematika (STEM) ugurlarda işleýän hünärmen zenanlar üçin halypaçylyk maksatnamasydyr. “TechWomen” maksatnamasy hünärmenler üçin alyş-çalyş maksatnamasy bolmak bilen, ol dünýädäki aýal-gyzlaryň derejelerini mahabatlandyrmagy goldaýar we ylym, tehnologiýa, inženerçilik we matematika (STEM) ugurlarynyň ösmegine ýardam edýär. Bu bolsa öz gezeginde aýal-gyzlara öz mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam edýär. Maksady ylym we […]
Möhleti
05.01.2022

“Ýaş talyp zenan liderler üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasy

Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan liderler üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul edip başlady. Bu bäş hepdelik maksatnama 2022-nji ýylyň iýun aýynda başlar; eger şertler maksatnamanyň şahsy görnişinde geçirilmegine ýol bermese, maksatnama onlaýn formatda geçiriler. Dalaşgärlere bildirilýän talaplar: Maksatnama 18-25 ýaş aralygyndaky diňe zenan talyplar üçin niýetlenen. Iňlis […]
Möhleti
04.01.2022

Germaniýada tomus nemes dili maksatnamasy

Bu maksatnama talyplara we uçurymlara nemes dilini kämilleşdirmäge (umumy dil, ýörite dil) we Germaniýa baradaky medeni bilimlerini ýokarlandyrmaga kömek etmegi maksat edinýär.  Artykmaçlyklary: Maksatnama dil we sebit kurslaryna, şeýle hem Germaniýanyň döwlet ýa-da döwlet tarapyndan ykrar edilen uniwersitetleri we oňa degişli dil mekdepleri tarapyndan hödürlenýän ýörite dil / terminologiýa kurslaryny maliýeleşdirýär. Kurslar diňe nemes dilinde […]
Möhleti
01.12.2021

Şweýsariýada gözleg taslamasy üçin talyp haky

Şweýsariýanyň Kompýuter we aragatnaşyk ylymlary mekdebi talyplara gözleg taslamalaryna gatnaşmak üçin tomus talyp hakyny hödürleýär. Kim gatnaşyp biler? Talyp haky BSc, BTech, MSc, MTech ýa-da Informatika, Kompýuter Inženerligi, Telekommunikasiýa ýa-da Elektrotehnika ýaly ugurlar boýunça okaýan talyplara berilýär. Aspiranturada okaýan talyplar gatnaşyp bilmez. Arzany tabşyranda, dalaşgärler azyndan bakalawr derejesiniň 2-nji kursynda ýa-da ondan ýokary kursda okamaly […]
Möhleti
01.12.2021

Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin esasy Fulbraýt maksatnamasy

Daşary ýurtly ylmy işgärler üçin Fulbraýt maksatnamasy- bu tejribeli hünärmenler, uniwersitetleriň mugallymlary we on ýyl ýa-da ondan ýokary iş tejribeleri bar bolan ylmy işgärler üçin niýetlenen maksatnamadyr. Bu maksatnama ähli ugurlar boýunça giň göwrümli mowzuklar, ýagny ylym, tehnologiya, inžiniring we matematika (STEM), bilim we beýleki okuw ugurlaryndan arzalary kabul edýär. Tutuş bir okuw ýyly üçin […]
Möhleti
12.12.2021