Dürli Mümkinçilikler

Bişkekdäki ÝHHG akademiýasynyň tomus mekdebi

Bu maksatnama Gazagystan, Gyrgyzystan, Mongoliýa, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan dalaşgärleri üçin açykdyr. Tomus mekdebi “Syýasat we howpsuzlyk” we “Ykdysady dolandyryş we ösüş” ugurlary boýunça ÝHHG akademiýasynda talyplary magistratura taýýarlamaga gönükdirilendir. Degişli ugurlardan uçurym bolan hemmesi dalaşgärler mekdebe gatnaşyp bilerler. Gatnaşyjylar akademiki ýazuwy boýunça (iňlis dilinde) bilim alarlar, şeýlelik bilen, akademiýanyň maksatnamalarynyň birine ýa-da başga bir […]
English
Möhleti
05.07.2021

Germaniýada binagärler üçin tomus mekdebi ARS Berlin, Beuth Hochschule für Technik

ARS Berlin при Beuth Hochschule für Technik tomus mekdebine gatnaşmak üçin arzalary kabul edip başlady. Bu ýylky tomus mekdebi durnukly dizaýna niýetlenendir. Tomus akademiýasy ARS Berlin diňe bir pikirler hakda gürleşmäge däl-de, dizaýnyň kuwwatly aýratynlyklary barada aýdylanda taslamalar arkaly durmuşa geçirmäge çalyşýar. Mundan başga-da, bu çäräniň çaginde dizaýnyň sosial, daşky gurşaw we ykdysady ugurlara edýän […]
Möhleti
15.08.2021

IBM Hyper Protect Accelerator 2021 onlaýn maksatnamasy

IBM Hyper Protect Accelerator, Village Capital we IBM bilen hyzmatdaşlykda maýa goýum we tehniki ýolbaşçylyk maksatnamasydyr. Bu programma saglygy goraýyş, maliýe we sanly hyzmatlaryň hilini we elýeterliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary duýgur maglumatlary ulanýan täsirli gönükdirilen startaplary goldaýar. “IBM Hyper Protect Accelerator” bütin dünýäde eýýäm 45 başlangyç startaplary goldaýar. Ne IBM, ne-de Village Capital bu programma […]
Möhleti
30.06.2021

UK Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Individual Fellowship

Bu talyp haky doktorlyk derejesi ýa-da halkara we pudakara hereket ugrundaky azyndan dört ýyllyk gözleg tejribesi bolanlara berilýär. Bu programmanyň maksady EUB-de işlemek isleýän gözlegçileriň başarnyklaryny we döredijiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Talyp haky ýaşaýyş jaýy çykdajylaryndan (55800 €), göçeklik töleglerinden (€ 600), jübüt çykdajylaryndan (€650)we beýleki çykdajylaryndan ybarat bolýar. Bu maksatnama gatnaşmak üçin ylmy ýolbaşçyny tapmaly, […]
Möhleti
01.09.2021

ABŞ-da Hurford Youth Fellowship maksatnamasy

Bu maksatnama liderlik ukyplaryny ösdürmek, innowasiýa pikirleri ulanmak we demokratik edäheti berkitmek üçin gönükdirilendir. Demokratik kynçylyklary ýeňip geçmek isleýän we aktiwist bolmaga kuwwaty bolan ýaş ýolbaşçylara talyp haky hödürlenýär. Dünýäniň dürli künjeginden arzalary tabşyrmak mümkin, akademiki bilimde hiç hili çäklendirmeler ýok. Demokratiýa hyjuwly ýaşlara mätäç, sebäbi häzirki wagtyň ýaş raýatlary geljekde karar berýän liderler bolarlar. […]
Möhleti
03.07.2021

Yunus & Youth Global Fellowship maksatnamasy

Yunus & Youth Global Fellowship (Y&Y Fellowship) maksatnamasy – sosial telekeçilik üçin ýörite döredilen alty aýlyk onlaýn programma. Bu maksatnama mugt. Y&Y maksatnamasy size maliýe durnuklylygyny gazanmak, işiňizi giňeltmek we täsiriňizi ölçemek üçin zerur endikler bilen üpjün edýär. Arzany onlaýn tabşyryň: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCNAfLql-zIKSovMNWWe5TWo-6e30sCzFwmn4cIpJ8UDSYVQ/viewform Talaplar: Ösüşiň irki ädimlerinde bolan we BMG-nyň Durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda sosial ýa-da […]
Möhleti
20.06.2021

Matsumae halkara gaznasynyň maksatnamasy (Ýaponiýa)

Talaplar: Ýaponiýanyň raýaty bolamaýan dalaşgär; öz ýurdunda işleýän, ýaşy 49 ýa-da ondan kiçi, doktorlyk derejesini alan, Ýaponiýada mundan öň ýaşap görmedik. Dalaşgärler kabul edýän edaralaryny saýlap bilerler: uniwersitet gözleg laboratoriýalary, milli gözleg institutlary ýa-da degişli hususy sektordaky desgalar. Talyp haky gözleg we ýaşaýyş jaýy töleginden, ätiýaçlandyryşdan, ýol töleglerinden ybarat bolýar. Tejribelik döwri: 3 aýdan 6 […]
Möhleti
30.06.2021

Täzelikçiler we telekeçiler üçin Coins Grand Challenge bäsleşik

 “Coins Grand Challenge 2021” bäsleşigine arzalary kabul edip başladylar. “Coins Grand Challenge” daşky gurşawy gowulandyrmak boýunça pikirleri bolan telekeçiler, täzelikçiler we ýolbaşçylar üçin bütindünýä bäsdeşlikdir. Bäsleşik, meseleleri çözýän we pudagyň jemgyýetiň ösüşine oňyn goşant goşmagyna mümkinçilik berýän täze pikirleri we innowasion çözgütleri tapmagy maksat edinýär. Baýraklar: Open bäsleşik: Telekeçilik maýa goýumlary. Grantlar ýa-da tölegli tejribe. […]
Möhleti
28.06.2021

“Robotlar we halkara ynsanperwer hukugy” eser bäsleşigi yglan edildi

Bu bäsleşige ähli gözlegçiler, mekdep okuwçylary, talyplar, aspirantlar, mugallymlar we / ýa-da praktikler ýaşyna, hünär derejesine ýa-da ýaşaýan ýurduna garamazdan gatnaşyp bilerler. Bäsleşik azerbaýjan, ermeni, gazak, gyrgyz, rus, täjik, türkmen, özbek we ukrain dil bölümlerinde geçirilýär. Her dil bölümi aýratyn bahalandyrylar, bölümleriň çäginde gatnaşyjylaryň dürli kategoriýalaryna laýyklykda nominasiýalar görkeziler. Dürli ugurlar boýunça bäsleşigiň ýeňijileri aşakdaky […]
Möhleti
30.06.2021

Bütindünýä bankynyň ýaş hünärmenler maksatnamasy (YPP)

WBG YPP maksatnamasy Bütindünýä bankynda tejribe almak isleýän  hünärmenler üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Bu gurama garyplygy azaltmakdan başlap, jemgyýetçilik ösüşi, howanyň üýtgemegi COVID-19 krizisine garşy durmaл ýaly dürli meseleleri çözmäge niýetlenendir. Bu maksatnama 5 ýyllyk şertnamanyň çäginde aýlyk we ýeňillikler toplumyny hödürleýär. Dowamlylygy: 2 ýyl Talaplar: ýaş çägi: 31 ýaşa çenli; – işewürlik bilen baglanyşykly magistr […]
Möhleti
15.07.2021