Dürli Mümkinçilikler

Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) ýaş hünärmenler üçin düzme bäsleşigi 2021

Bütindünýä Söwda Guramasy (BSG) ýaş ykdysatçylary WTO Essay Award 2021 bäsleşiginde gatnaşmaga çagyrýar. Bu baýrak söwda syýasaty we halkara söwda hyzmatdaşlygy boýunça ýokary hilli gözlegleri ösdürmäge we BSG bilen akademiki jemgyýetiň arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilendir. Düzme baýragy ýaş täjir ykdysatçylar üçin gymmatly üstünlik boldy we söwda we syýasata baha bermek üçin möhüm bolan täze maglumatlary […]
Möhleti
07.06.2021

Goi Peace Foundation halkara düzme bäsleşigi

Alymlar, syýasatçylar, aktiwistler, talyplar we halk köpçüligi üçin gurnalan Goi Peace Foundation halkara düzme bäsleşigi üçin arzalary kabul edip başladylar. 2021-nji ýylyň düzme bäsleşiginiň mowzugy “Durmuş nämedir?” (“What is Life.”). Ýöriteleşdirilen pudaklarda okaýan/ işleýän gatnaşyjylara jemgyýetdäki ýagdaýy gowulaşdyrmak baradaky pikirlerini beýan etmek üçin artykmaçlyk berilýär. Halkara düzme bäsleşigi Ýaponiýanyň Bilim, Medeniýet, Ylym we Tehnologiýa ministrligi […]
Möhleti
15.06.2021

Ýaponiýada Matsumae halkara gaznasynyň stipendiýasy 2021

Ýaponiýadaky Matsumae International Foundation talyp haky üçin arzalar kabul edilýär. Dalaşgärlere Ýaponiýanyň ýokary hilli gözleg laboratoriýalarynda halkara kuratorlarynyň ýolbaşçylygynda işlemäge rugsat berler. Bu maksatnama mundan öň Japanaponiýa baryp görmedik dalaşgärler üçin açykdyr. PhD we gözleg işgärleri, aspirantlar talap edilýän kriteriýalara laýyk gelse programma gatnaşyp bilerler. Maksatnamanyň şygary Ikinji jahan urşy döwründäki betbagtçylyklary ýatlamak sebäpli “Parahatçylyk”. […]
Möhleti
30.06.2021

ERCIM Fellowship 2021 (Italiýa, Germaniýa, Norwegiýa, Şwesiýa, Finlýandiýa)

Informatika we matematika boýunça Ýewropa gözleg konsorsiumy aspirantlary we PhD derejäniň eýelerini halkara kärdeşleri bilen tejribe alyşmaga, Ýewropanyň uniwersitetinde işlemäge we hyzmatdaş uniwersitetleriň biriniň hasabyna taslamalary durmuşa geçirmäge çagyrýar. Talaplar: Başda üns bilen “Arza tabşyryş gollanmany”okaň: PhD derejesi soňky 8 ýylyň içinde (arza tabşyrmagyň möhleti bilen) tamamlanmaly ýa-da ýokary akademiki görkezijileri bilen diplom işini häzirki […]
Möhleti
30.09.2021

Peter Drucker Challenge halkara düzme bäsleşigi

Esasy baýrak: 1500 €, Wenadaky Peter Drucker forumyna gatnaşmak (2021-nji ýylyň 17-18-nji noýabry) Halkara Peter Drucker Challenge – Peter Drucker pelsepesini ýaş nesilleriň aňynda saklamagy maksat edinýän özboluşly bäsdeşlikdir. 2021-nji ýyldaky bäsleşigiň mowzugy “Krizis dolandyryjydan näme talap edýär?” Gatnaşanlaryň ýaşy – 18-35 ýaş aralygy, düzmäniň dili iňlis dilidir. Düzme talaplary: Talyp ýa-da hünärmen hökmünde gatnaşmak […]
English
Möhleti
07.06.2021

IV-Young Professional Fellowship-Özbegistan 2021

Young Professional Fellowship-Özbegistan 2021 maksatnamasy 16 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky ýaşlar üçin niýetlenendir. Bu maksatnama, medeniýetler arasyndaky alyş-çalyş, gözleg, liderlik häsiýetleri ösdürmek we ýaşlary güýçlendirmek meselesine gönükdirilendir. Young Professional Fellowship maksatnamasy Türkiýede we Maldiw adalarynda uly üstünlikler gazandy we dünýädäki ýaş liderler üçin maksatnamalary hödürlemegini dowam etdirýär. 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 1-den 4-ne çenli Özbegistanda […]
Möhleti
28.05.2021

EWC 2021 üçin arza tabşyryş açyk diýip yglan edildi.

Entrepreneurship World Cup – telekeçilik dünýä çempionaty üçin  arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz. Bu maksatnama dünýä arenasynda çykyş etmek  we 1 million dollara çenli baýraklary, şeýle hem goşmaça maýa goýum mümkinçilikleri we goşmaça 750,000 dollar arzanladyş we sylag üçin bäsleşmek mümkinçiligini hödürleýär. Milli sahna iýun aýynyň ahyryna çenli dowam eder. Noýabr aýynda milli ýaryşlaryň ýeňijileri bütindünýä finala […]
Möhleti
31.05.2021

2021-nji ýylda ABŞ-da “Atlas Corps” tejribe mümkinçiligi.

“Atlas Corps” 12-18 aý dowamlylygy bolan daşary ýurt raýatlary üçin maliýeleşdirilýän tejribe hödürleýär. Bu maksatnama missiýany öňe sürmek we halkara parahatçylyga goşant goşmak, şeýle hem dünýädäki dürli sosial meseleler bilen tanyşmak üçin niýetlenendir. Bu maksatnama hem ýerli hem-de onlaýn ABŞ-da geçiriler. Ugurlar: işewürligi ösdürmek, maglumatlary derňemek, inženerlik we marketing. Kriteriýalar: Daşary ýurt raýatlary; 23 ýaşdan […]
English
Möhleti
16.05.2021

“IvyPanda” atly düzme bäsleşigi

“IvyPanda.com” her ýyl orta mekdep, kollej we uniwersitet okuwçylar we talyplar üçin düzme ýazmak endiklerini ýokarlandyrmak we pul baýraklaryny gazanmak üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär. Bäsleşikde 1-nji ýer gazanan ýeňiji 1000 $ baýragyny alar, 2-nji ýer gazanan 500 $ baýragyny alar. Düzmäniň mowzuklary: – The Impact of COVID-19 on Education – Socializing Safely During the Pandemic […]
English
Möhleti
31.05.2021

Italiýada BMG-de tölegli tejribe

Food and Agriculture Organization (FAO) bütindünýä açlyga garşy göreşýär we Rimdäki ştab-kwartirasynda tejribeçileri gözleýär. Tejribeçileriň wezipeleri isleglere we başarnyklara görä dürli taslamalarda kömek etmekden ybarat bolar. Mundan başga-da, gatnaşyjylar durnukly ösüş pikirlerini goldamaga goşant goşarlar. 21-30 ýaş aralygynda bolýan talyplara garaşýarlar. Iňlis dilini ýokary derejede bilmek zeryrdyr, şeýle-de hem goşmaça diller bilmek artykmaçlyk bolar. Bu […]
Möhleti
09.08.2021