«Türkmenhowaýollary» Agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi

Başlaýan wagty
Arza göýbermek

«Türkmenhowaýollary» Agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Ýangyna garşy goragyň guralyşy we tehnikasy.

2. Awiasiýa howpsuzlygyny üpjün etmek.

3. Awiasiýada gatnawy guraýyş.

4. Howa ulaglarynyň hereketini dolandyrmak.

5. Ýerüsti ulag-tehnologik serişdeler.

6. Dolandyrmagyň awtomatiki ulgamlary.

Mekdebe saglyk ýagdaýy «Türkmenhowaýollary» agentliginiň lukmançylyk merkeziniň talaplaryna gabat gelýän, umumy orta bilimli, ýaşy 25-den geçmedik oglanlar (harby şahadatnamasy bolan) we gyzlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl, tölegli.

Kabul edilýänleriň ýaşy 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hasaba alynýar.

Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6-njy iýuly — 8-nji awgusty aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusga boýunça mekdebiň başlygynyň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— şahsy pasporty (göçürme nusgasy);

— harby şahadatnamasy (göçürme nusgasy);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— «Türkmenhowaýollary» agentliginiň lukmançylyk merkezi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— narkologik hem-de psihonewrologik dispanserlerden güwähat;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşanlar, Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 11-12-si, 14-i we 15-i günlerinde Aşgabat şäherinde “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebinde geçirilýär.

Giriş synaglary ähli hünärler boýunça matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýar.

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň salgysy: Aşgabat ş., aeroport, tel.: 23-34-21.

Çeşme: https://turkmenportal.com/