Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

Başlaýan wagty

Ugurlary (hünärleri)

 1. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär­ler: statistika; döwlet we ýerli dolandyryş; mak­roykdysadyýet; ykdysadyýetde we dolandyryş­da maglumat ulgamlary; ykdysady kibernetika; elektron işewürliginiň ykdysadyýeti; elektron tä­ jirçiligi; ilatyň durmuş üpjünçiligini guramak).
 2. Informatika we hasaplaýyş  tehnika­ sy (hünär: awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň we kompýuter tehnikasynyň programma üpjünçiligi).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: ykdysadyýet we hukuk; maliýe hukugy; buhgal­ terçilik hasaba alnyşy we audit; ykdysady howp­ suzlyk; maliýe menejmenti; gymmatly kagyzla­ ryň bazary; baha kesmek işi; pul dolanyşygy we karz; dünýä maliýe bazary; dünýä ykdysadyýeti; menejment; kärhananyň ykdysadyýeti we dolan­ dyrylyşy; marketing; hili dolandyrmak; harytşy­ naslyk we harytlaryň ekspertizasy; jemgyýetçilik iýmitini guramak; zähmetiň ykdysadyýeti we ba­zary).

Tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň ugurlary:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarly­ gyň ugurlary: ykdysadyýet; sanly ykdysadyýet; menejment; işewürlik we telekeçilik; täjirçilik).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-­da orta hünär bilimli, ýaşy 35-­den geçmedik raýatla­ry giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • umumy orta (ýa­da orta hünär) bilim bara­daky resminama (asyl nusgasy);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der­ man senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tas­ syklanan göçürmesi;
 • giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýag­ daýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumy­ bilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli res­ minamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga­da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlik­ de, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşak­ dakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • şahsy pasportyny;
 • Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnama­ syny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artyk­maç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş ka­gyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

ykdysadyýet we dolandyryş ugry — mate­matika, Türkmenistanyň taryhy, geografiýa;

awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň we komp­ ýuter tehnikasynyň programma üpjünçiligi hünäri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenista­ nyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalary­ nyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagt­ da synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-­da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bil­medikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

 • ykdysady hünärler boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;
 • çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň salgysy: Aşgabat ş., 1972­nji (Atatürk) köçe, 73, tel.: 48­62­71, 48­62­76.